سخن روز- وبسایت آسمایی

01.2008 .15

ترور بوتو- ترور پروژهء پاکستان

20.09.2007
سیاست  روسیه در افغانستان- یک بام و دوهوا

17.09.2007
مذاکره- تیر تازهء طالبان؟!

 10.09.2006
چند نکته و چند پرسش در بارهء  چی می توان کرد؟ (1) 
 به جای لعنت گفتن به تاريکی بهتر است شمعی افروخت

10 اسد 1385مطابق اول اگست 2006  
انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد  جنگ لبنان

23.03.2007
 بهار بد  يا  بهار بدی 
در مورد طاعون طالبی و  ايدز ذهنی

01.03.2007
مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟

فبروری 2007
تأکيد روی چند نکته در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی

 جنوری 2007
حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
(برخی نکات در مورد بحران جاری افغانستان)

دسمبر 2006
امتياز خواهي - شرم برای شورا

03.12.2006
اجلاس ریگا و بحران در ماموریت ناتو در افغانستان

30.09.2006

همبسته گی ملی سد مطمین در برابر سیاست ناپاک پاکستان

26.09.2006
آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟

18.09.2006
فراخوان آسمايی

گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی کنيم

چشم انداز های ملی را جاگزين چشم انداز های فرقه گرا بسازيم

 

اپریل 2006
می خواهیم ملت شويم
و يا  جمع پراگنده باقی بانيم ؟

اپريل 2006

سخني چند در مورد جريان کار ولسي جرگه

اول اپريل 2006

پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم

 29 ماه می سال 2006
طنين زنگ خطر در پايتخت

 25 ماه می2006
زنگ های خطر به صدا در آمده اند

08.03.2006
مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ

08.02.2006
يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها

22-12-2005

در مورد انتخاب آقای قانونی
به حيث رييس ولسی جرگه
 و چند نکتهء ديگر

30/11/2005

آقای کرزی سکوت ديگر به مصلحت خود تان هم نيست

 

11-10-2005

تفتیش عقاید را بس کنید
 

20.09.2005
کاهش ميزان مشارکت مردم در انتخابات  و علل و پيامدهای احتمالی آن
انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه
جولای 2005 
تهدید را باید جدی گرفت
سردی و تشنج در مناسبات افغانستان و پاکستان
15 جون 2005

سخنی در مورد آغاز نشرات انترنتی آسمایی

 جون- سپتمبر 2005

 * ابهام در آلمان

* انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی

* از حق انتخاب بايد استفاده کرد

* انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

* چند نکته در مورد  بحث روشنفکر 

*  گفت و شنود

* چرا آسمايی روی نت آمد؟

 

 نوشتار های دیگر در وبسایت آسمایی

26. 10. 2005

سخنی چند با دولت و معلولين

آرشیف سخن روز و سرمقاله های مجله آسمایی