15 جون 2005


خواننده گرامي سلام ،
خوشحاليم که آسمايي  اينک از طريق انترنت نيز در خدمت شما قرار مي گيرد.
آسمايي روي انترنت آمده است  تا - چنان که در پيشاني اين صفحه نوشته شده است در مسير گشايش روزنه ها به سوي  دگرگوني هاي ضروري فکري و فرهنگي  در جامعهء افغاني بکوشد.  ما خواهيم کوشيد تا اين کار را از طريق فراهم ساختن زمينه ها و امکانات براي گفت و شنود ميان روشنفکران و فرهنگيان هواخواه بازانديشي و نوانديشي و نشر آثار ارزنده در اين راستا ، انجام دهيم.
و امّا ، ما نمي خواهيم تا از اين امکان و زمينه يي که فراهم مي سازيم کسي  به شمول خود ما - براي تکفير دگرانديشان استفاده کند. ما نه معلم هستيم ، نه ملا و نه هم محتسب. ما به حقوق دگر انديشان همان گونه ارج خواهيم نهاد که به حقوق هم انديشان ارج مي نهيم.  ما هواخواه آزادي انديشه و بيان هستيم و اين به معني هواخواهي از تنوع انديشه يي نيز است . 
انترنت به عنوان سريع ترين و ساده ترين وسيله تماس وکسب اطلاعات در زمينه هاي مختلف، به شهرهاي بزرگ افغانستان راه گشوده و اندک اندک رواج بيشتري حصول مي نمايد و مردم به استفاده از آن در محدوده هاي امکانات خويش عادت مي نمايند.  آسمايي چشم اميد و انتظار خاصي به روشنفکران و فرهنگيان مقيم در داخل کشور و  بيننده گان و خواننده هاي خويش از داخل افغانستان دارد و به نوشته ها، تصاوير، نوار ها، نظريات و طرح ها يي که نمايانگر خواسته ها و آرزمندي هاي مردم و اوضاع در داخل کشور  و نيازمندي هاي بازسازي معاصر و تأمين فرداي بهتر افغان ها و افغانستان  باشد، ارجعييت مي دهد.
آسمايي، بر اساس اصول و موازين قبول شدهء ژورناليزم آزاد و محور هاي قبول شدهء پلوراليزم عقيدتي فعاليت مي نمايد وبه حقوق فرهنگي روشنفکران وآفرينشگران آثار، ارج گذاشته و و از آن ها دفاع مي نمايد
ما خواهيم کوشيد تا  آسمايي  آيينه  روشن و خالي از زنگاري باشد که  کار و کوشش مشترک روشنفکران و فرهنگيان افغان  براي  هموار  کردن  راه دگرگوني هاي فکري و فرهنگي برابر با نيازمندي هاي  بازسازي معاصر افغانستان و رفتن به سوي آينده بهتر را بازتاب دهد. اميدواريم اين آرزومندي با همکاري يکايک شما تحقق يافته بتواند.
البته ممکن است که صفحهء آسمايي در آغاز کاستي هاي داشته باشد . اگر ما را از چنين کاستي هايي  مطلع سازيد و در رفع آن ها به ما ياري برسانيد برامتنان خواهيد افزود.