ی یی :01.2008 .15

ی

- ѫ  ǘ

ترور بوتو در واقع ترور پروژه یی بود که او برای تحقق آن به پاکستان برگشته بود. این پروژه ماهیتاً  عبارت بود از پروژهء وداع با پاکستان بلندپرواز و توسعه طلب و مطابقت دادن ن با ظرفیت هایی که آن کشور دارد. حال سوال این است که  آیا بدون بوتو این پروژه تحقق یافته می تواند و اگر این پروژه تحقق نیابد سرنوشت پاکستان چی خواهد شد.

یی ی ی ǘ ѐ

یی Ґ یی ǘ- ی ی ی ی-  э ی . ی یی ی  ی ǘ  ј   ی ؐیی یϐیی ی ی Ș. یی ی ѐی ǁییی ǘ ǘ ی  ѐی ی ǘ  ی ی  ی . ی     ی ی یی ی Ȑی. ی ی ی ی   ǘی ǘ .  ǡ ѐ ی ی ی ی ی ی ی  یی   ی .

ی ی

Ԙی ی ی ی ی   ی  یی ی ی эی ی ی ی ǘ ی ϡ ی .  ی ی Ԙی ی ی ǘ     ی ی  یی ی ی ѐ ی یی Ϻ   ی ی . یی   ی ی ی ی  ی . یی ی   ی ی ی     ی   یی  ی   ی ی ی ی ǘ  ی ی Ǎی ی . ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی  ی ی .  ی ی ی Ԙ .

ی ی ی ی ǘ ی یی  ی یی ی ی   یی ی . ی ی ј ی ͘  ی ی ǘ ی یی Ϻ ی یی ی ǐ ی ی ϡ ی ی ǘ ی ی ی ی ی .

یی

э ی ǘ   یϐیی ی ی ییی ǘ ی ǘ ی ی ϡ ی یی یޡ ی ی  ی ی . یی ی ی Ǎی ی ی ی ی ی ی ی ی ی    ی ی  ی ی ی ǘ ییی . Ԙ   ی ی ی  ی یی .

  یی یی ϡ ی ی ی ǘ ی یی ی ی ǘ . یی ی ی یی ј ی ی ی ی ی  ی   ی ʺ ی ی   ی ی ј ی  ی ی ی . یی  ی یی ی ی ی ϡ ی   ی ʿ!

Ԙی ی ǐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی   ی   یϐیی ی   ѐ ی ی ǘ ѐ یی ی ی ی ی ϡ ی . ی یی   ی ی  ی یʡ эی ی  ی ی Ϻ ی ǘی эی ی ǘی .

ǘ ی یϐیی ی

ǘ ی یی ی  ϡ یی ییی ی ی ی یی ی ی ی   ی. یی ییی ی ǘ .

ی   یی یی یǡ یϐیی ی  یی ی ی ی ی ʡ ی یϐیی ǘ ی ی ی ی ǘ ی ی . э ј ی ی  ϡ ی  ی ǘ  یی . ی یی ی ͡ ی ی ی ی Ԙ. ی ی ی   یϐیی ǘ  ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی  Șϡ ی ی ی ی    ͘ ǘ ی  ی ی  ی  ی ی  ی ی .

ی     ی- ǘ

э ی یی ی  ǘ ی ϡ ی ی ی ی ی ی.

ڐیی    ǘ   ی  یی ییی   ی ی   ʎی ی ϡ ی ی  ی ی ی ی ی ی   ی ی ی  ی ی . ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی.

ی  ی ی  یی ǘ ی ی ی ی ی ی  ی یی ی ʺ ی ی ی ی  یی ǘ ی  یی ǘ . 

ی ی ی ی ی ی ی یʡ ی .  ی ی ی ی ی ی   ی  یی ǘ ی   ی ی ی ی یی یی ی ی  ی  ی ی ی  ی ی .  ی ی ی ی ی . ی ی ؐیی ی ی ی ی   ʡ ј ی    ی .

ی ǘ ی ی ی   :

- یی ی ی ی یی ی   ی ǘ    ی ی  یی

- ǘ       ی ی

ی ی ی  ی  ی    یییی یی ǘ ی ی ی ϡ ǘ  ی یی ی .

ی ی Ґ یی  یی یی ϡ ǘ .    یی ی ی . ǐ ی ی ی ی ǘ یی ϡ ی ی ی ی ǘ ύ ی ی .  ی ی ی ی   ی ǘ ی یی  - ی ی   ی ی ی ی - ی ی ی ی ی .

ǘ

ی ǘ یی ی . ی ǘ ی ی یی ϡ ی . ی ی -  ی -  ی ی ی ی .

ی  ی ǘ ی ی ی ǘ ی Ϻ یǡ ǘی Ԙی ͘ ی ϡ   ی ی ͘ ی ی ی ی   یی  ی ی Ȑ. ی  ی ͘ ی Ӂ ی یی   ی Ԙ ی ی ی یی ϡ ی.

یی ǁییی ی   ی یی     ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԙی ͘ ی ی . ی   ی ʺ ی ی ( ی ) یی ی ϡ ی .

 ی ی یی   ی ی ǘ ǘ ی . ی ی ی ǘ ی یی ϡ ی ی ی   Ԙ ی ی .

ی ی ی ی- ی   ی ی Әی  ی یϐ- ی . ی یی ی ی ی.

ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ǘ ی ѐ ϡ ی ی ǘ . ی ی ی   ی  ی یی ی Ϻ ی ی ی   ͘ ی ʘی ی ی یی ی .

ی ی ی ј ʺ ی ی ј ی یی ϡ ی ی یی یی ǘ    ی ǘ .

ی ѐ ǘ   ی ȁی ͘ Ȼ ی ییϡ ی  ی ی ی یی ǘ ی ی  ǘ  ی .

ǡ ی ی ͘ ی ی .  ی ی ی ی ǘ ی ͘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .   یی ی ی  ǘ ͘ Ȼ یی ǘ ی ی. ی یی ی یی ی ǘ эی ی   ی   ی ی ی ͘ ѐ ی ی ی ی ی. ی ǘ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ǘ  یʻ . ژ ی ی  یی ی ی ǐیی ی.

ی ی ی ی ی یی یی ی یϐیی ی- یی ی یی ی ǘ  ییی ی  ی ی ǘ  ی ی ی ѐ ی ی  ی ی -.

ی ی ǘ  یی ییی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی - ی   ی ی ی ǘ ی ی ی - یی ی ی یی ی ی ی ǘ јһ یی ی ǘ ی ϡ ی ی  . ǡ ǐ ی ی ی  ی ǘ Ϻ ی ی 11 Ӂ  ی     ی ی      ی ǘ یی ی ی یی ϡ ی ǘ ی . ی ǘ ی ی ی ی ی Ȑی ی یی ی یی ی ی ی  یی ϡ ی ی ی یی Ԙ .  ی ی  ȡ ǘ    ی ی .