صفحهء ویژهء سمیع حامد

 

 

سمیع حامد در آیینهء قدنما :

زنده گینامه

سمیع حامد در آیینهء سمیع حامد - گفت و شنود ویژه

فهرست آثار منتشر شده

سمیع حامد و آثارش در آیینهء داوری ها

 اشعار (منتشره در سایت  آسمایی) :

چند شعر

 بریز به خیابان

  چند شعر ديگر

 اشعار (منتشره در صفحهء همکاری با آسمایی به ترتیب تاریخ) :

06.1386
04.1386
03.1386
02.1386
01.1386
12.1385
11.1385
10.1385
09.1385
08.1385
06.1385
05.1385
04.1385
03.1385

02.1385

01.1385

12.1384

11.1384

 برخی نوشتار ها (منتشره در  آسمایی) :

قورت شدن ساجق سیاسی از سوی محمود آقا!

ساجق سیاسی

صفحهء بحث روی  ساجق سیاسی

 شاعر با منطق ایمانیان  شهروند  با منطق یونانیان

روشنفکران  در دورهء پسا طالبی( در رابطه به بحث روشنفکر و نقش او در جامعهء افغانی ) 

از سنگ تا سنگواره - در رابطه به نابودی بوداهای بامیان

نوشتار ها (منتشره در صفحهء همکاری با آسمایی) :

پاسخ به یک پرسش

...3... وطندار عزیز من هموطن

...1-2...

اینقدر دانم که چیزی دیده ام

مشکل ما

سخنرانی در برابر لوی سارنوالی هنگام بستن در با قلم

داستان انجمن قلم افغانستان

شعر ، بیان درد زیبا نیست، بیان زیبای درد است!

در بارهء صفحهء آیینه و  پاسخ به یک پیشنهاد

ترجمه ها (منتشره در آسمایی) :

 با عاشقی از فلسطين

طنز های منثور(منتشره در صفحهء همکاری با آسمایی)  :

یک پیاله چای تلخ در هفت قسمت

 پاسخ به پرسش ها  (منتشره در  پُل)  :

بازی با واژه گان
شعر ملحون
طنز با مجاز و کنایه
تکرار
پست مدرنیزم چیست؟
 بحث زبان و تصویر و برخی مسایل دیگر

فرق بین ساخت و بافت در ادبیات، چیست؟

در ساير صفحات انترنتی