شعر ملحون
آذریون عزیز،

شعر ملحون همان تصنیف مشهور است: شعری که با موسیقی یا برای موسیقی ساخته میشود. بیشترینه وزن عروضی متعارف ندارد و وزن آن پیوند به کش و قوس موسیقی دارد.

هر شعر خوانده شده با موسیقی تصنیف یا شعر ملحون نیست. گفتیم تصنیف وزن معمول عروضی ندارد اما ممکن است شعری با وزن عروضی نیز شعر ملحون باشد. در چنین شعری شگرد های موسیقایی برجسته هستند.

از دیگر ویزه گی های شعر ملحون، نزدیک بودن آن به گفتار است.

در روزگاران کهن قول و غزل به همین شعر ملحون گفته میشد.

امروزه تصنیف یا شعر ملحون را ترانه میگویند.

برخی از منتقدان دیروز و امروز دراثر نا آشنایی با شعر ملحون برخی از شاعران ما را وزن ناشناس دانسته اند ( می به جای ارغوان آمد).َ