ترانهء افغانستان:

بم آمد غم آمد بم دم به دم آمد غم هر قدم آمد

اما هنوز

خانه زنده ست

اما هنوز

ترانه زنده ست

خاک باز هم خشت میشه ناگهان سر میکشه

از سر ویرانه ها کاغذپران پر میکشه

نفس نفس نفس بکش

افغانستان

خود را تو از قفس بکش

افغانستان

...

چشم های ما ستاره میشن

ستارای دوباره میشن

تاریکی ها ده راه ما

پاره پاره پاره میشن

افغانستان

...

فردا میگه شعر تازه

سازای نونو میسازه

با دست سبز خوشبختی

تک تک میشه هر دروازه

افغانستان