رهبر


گفتیم غم درخت و مردم داری

صد فصل طراوت و تبسم داری

با چتر بهار میزبان تو شدیم

گفتی : جنگل! چقدر هیزم داری ؟

 دوشنبه 1386/04/18

***

...
پرسش

از قفس گفت پرنده به بهار :

منتظر بنشینم ؟چمن

چمن پس از انفجار

فتبال با انار خامولگرد

عطر و باروت با هم میروند

در جاده های ولگرد کابلاز پارگین نان داغ میسازند

دوشیزه گانی که بر بام عشق توت تازه پخش میکنند

و لذتی کال

لبان عسلی شان را میگزدپیراهن های گلدار بر شاخه های گریزانپله هایی که با شکست ها بالا میروندخبر های داغ

گم در هزارخانهء سرود های سادهاز آشغالدانی قدیمی

گلبرگی میچینم خوشبوتر از عطر تقلبی سوپرمارکیت ها

خوشرنگتر از پست کارتی که خوشبخت تر از من بود

زیر بالین پروانه دوزی توتازه ماشیندار ها خاموش شده اند که تنبور از دیوار ها میگذرد

و پیرمردی

از دکهء دودپوش

نسوار و نبات میخواهددر جاده های ولگرد کابلترانه و تابوت باهم میروند

 دوشنبه 1386/04/11

***


نیاز

از تاریک آمده ام

چراغ کافی نیستپل

عطر از رودخانه میگذرد

به پل محتاج است

پروانه نیزدور

ارغوان ها کوچکتر از خودند

آنسوتنگ

کفش

کوچکترست از پا

تن

بزرگتر از پیراهنچیدن

گنجشک

پشه را چید

از توتبازی

لحظه هایی کوچک

بازی بازیچه

با نگاه کودکدنبال

من نیز پر گرفتم

هی هی نه هی نه هی نی

نزدیک بود با هم

دنبال تو شکستم

 سه شنبه 1386/04/05

***
کفش


چشم در راه همسفر ماندیم

کفش ما کاسهء گدایی شد

سه شنبه 1386/04/05