02.1385

 

هر ثانیه تویی خبر داغ جان من!


ای دوزخ شگفته در آتشفشان من

هر ثانیه تویی خبر داغ جان من

شعرم که اتفاق نیفتاده سر به خود

روییده از خیال تو رنگین کمان من

رنگین کمان آتش خود را نفس بزن

تا عاشقانه پیچ خورد در جهان من

در زن جهان سرد مرا با جهان خود

تا در درون خویش شوی میهمان من

ای میهمان روح من... ای... من چه گفته ام

هستی تو نیز با دل خود میزبان من

هستی تو نیز...این من و تو...این گمان و گم

ای من تو ای تو من...که شود ترجمان من

***

                                     تنها
                                   روزنامه
                                   نمیگذارد
                                  روز از شیشه بگذرد
 
                                    سکوت
                                     آب
                                     زمزم شده ا ست اما
                                     زمزمه را ازیاد برده است
 
 ***

فاخته
در انبار هیزم
آشیانه ساخته
***
 

ای کاش دو بال نغمه خوان میگشتم
بر بام شما پران پران میگشتم
بر شاخ درخت تان اگر جای نبود
موسیچهء سیم برق تان میگشتم
***
چه فایده...
 

زیاد این تصنیف  از خونم میگذرد:
دنیا اگر پر از گل باشه
هر طرف از گل پل باشه
وقتی نباشی تو چه فایده
هر شار دنیا اگر کابل باشه
این تصنیف از آلبوم عاشق بیدار است ، است: کار زیر کار گروه نگیسا!