ادامه مقالات منتشره  در آسمایی

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه-1

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه-2

دستگير خروټی: جنگ، جنگ پاکستان میشود

دستگير خروټی: جنگ امريکا يا جنگ پاکستان

علی اديب: ارگانيزم جامعه مدنی

محمد صدیق مصدق-  اسدالله سروری رییس اگسا: "من خواهان عدالت هستم!"
ورود به صفحه آرشیف مقالات
گزیده مطالب منتشره در انترنت
هانا آرنت: میان گذشته و آینده (کتاب)
اکبر گنجی: قران محمدی( رشته مقالات)
آیا پیش‌بینی مارکس محقق می‌شود؟
رابرت نازیک: مطلب..چرا روشنفکران با سرمایه‌داری مخالفت می‌ورزند؟

 الکساندر جی. متیل: آیا روسیه‌ی پوتین فاشیست است؟...

روزي که وال استريت سوسياليست شد
زبان باز و مدرنیت
مستأجر آتي کاخ سفيد از کدام دريچه به جهان مي نگرد
زيارت، سياست و تجارت در محل ظهور مريم باکره
اکبر گنجی: برساخته‌های تاریخی

دستگير خروټی: پښتانه، ستونزې او چلينجونه

آیا پیش‌بینی مارکس محقق می‌شود؟
مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و سیاست
رابرت نازیک: مطلب..چرا روشنفکران با سرمایه‌داری مخالفت می‌ورزند؟
روزي که وال استريت سوسياليست شد

 هانا آرنت:

- مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و جاودانه گیِ زمینی

- مفهوم تاریخ باستانی و مدرن: تاریخ و طبیعت -۱ ؛ ۲

- سنت و دوران مدرن: ۱ ؛ ۲ ؛ ۳ ؛ ۴

زبان باز و مدرنیت
گنجی: متدولوژی تثبیت کلام‌الله بودن قرآن-2
پیوندهای مرتبط با موضوع در آسمایی
خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان
 حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

پیوندهای مرتبط با موضوع در انترنت
نگاهی از چپ

 فرد هاليدى: فرار از چپ اما نه به راست

کارل پوپر تا آخر بر سر این حرفش استوار بود: مدعیان ساختن بهشت زمینی مردمان خطرناکی اند

نقد دموکراسی و جنبش سياسی چپ در افغانستان

اسماعیل اکبر: چپ اندیشان در بوته نقد

نقد دموکراسی و جنبش سياسی چپ در افغانستان
پیوندها در مورد بحث های مشابه
فرضيه‌ی کمونيسم
روشنفکران و خشونت انقلابی
انقلاب و فکر آزادی
فلسفه و انقلاب
انقلاب و ترور
انقلاب پيش از ترور
چه گونه گي برساختن قوم يهود

بحث  چپ افغانی از آسمان آرمان  تا قعر واقعیت

آسمایی قبلاً بحث هایی داشت زیر عنوان های  حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان   و خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان ؛ در ادامهء همین بحث ها اینک بحث تازه در بارهء چپ افغانی را آغاز می کنیم و همهء صاحبنظران را به اشتراک در این بحث فرامیخوانیم.
 

رسیدن به آسمایی:01.2008. 14؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008. 15

کوچ - نشینکوچهءچپ-بخش اول

1-از رکود ، از رخوت

2- سه تلقی از مفهوم چپ درنزد ما

3-چپ چیست؟؟

4-  تکوین سنت سیاسی و نهاد های سیا سی در جهان اسلام

5-چگونه جایگاه چپ ممکن میشود؟

 

 رسیدن به آسمایی : 16.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 17.09.2008

س. ح. روغ

نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان

کوچ نشین کوچهء چپ   -   بخش دوم          
 

رسیدن به آسمایی : 27.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 29.09.2008  

س. ح. روغ 

نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان

کوچ نشین کوچهء چپ   -   بخش دوم

 نادرستی دشمنی با زبان ها     

 رسیدن به آسمایی : 16.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 17.09.2008

س. ح. روغ

نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان

کوچ نشین کوچهء چپ   -   بخش دوم          

درین اواخر مسایل قومی و زبانی و مذهبی در میان افغانها، به تحریک  همه جوانب، وسیعاً دامن زده میشود. وضع طوری شده است که  یک بحث همه جانبه پیرامون این مساله، و نقد نظریهء سیاسی  جاری درین زمینه، از اشد ضروریات ماست .
دربارهء تاریخ زبان ها  و اقوام  و قبایل افغانستان به اندازهء کافی نوشته شده است. ما میکوشیم به این مساله ازهمان زاویه یی بپردازیم که امروزه دامن زده میشود:
آیا و چگونه مسایل زبانی و مسایل قومی و مسایل مذهبی، در افغانستان، در سطح سیاسی منعکس میشوند ؟...ادامه...
 

 

سید حمیدالله روغ

کوچ - نشینکوچهءچپ

1-از رکود ، از رخوت

2- سه تلقی از مفهوم چپ درنزد ما

3-چپ چیست؟؟

4-  تکوین سنت سیاسی و نهاد های سیا سی در جهان اسلام

5-چگونه جایگاه چپ ممکن میشود؟

6-حد وسط ؛ چپ؛ و راست در حوزهء تمدنی ما

رسیدن به آسمایی :31.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.06.2008

 خالد

شرق شناسی بیمارگونه

و غرب ستیزی عامیانه
(نگاهی مجدد به نوشته ی آقای حکیم نعیم)

 

رسیدن به آسمایی :30.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :30.05.2008

حکیم نعیم

دفاع از دموکراسی تخیلی و ایجاد " جنبش های مدنی، کارگری" با پول بانک جهانی و صندوق بین الملی پول!

رسیدن به آسمایی :28.05.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :29.05.2008

دفاع از دموکراسی  در برابر

بنیادگرایی و چپ کلاسیک ایدیولوژیک

نویسنده - خالد

 

رسیدن به آسمایی :03.2008 .03؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .05

محمد قاسم هاشمی

راست مبتکر و چپ پیرو

ضرورت ایجاد تیوری ثابت برای مرکز

رسیدن به آسمایی :02.2008 .05؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

دستگېر خروټی

چپ ، فردي ازادي او ټولنېز عدالت

 

رسیدن به آسمایی :02.2008 .06؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .07

دوکتور عبدالحی نیازی

ابعاد اقتصادی و سیاسی عدالت اجتماعى‏

تأمین  عدالت در بعد دینی خود یکې از ارکان عمده اسلام دین مقدس اسلام است و در آيات

رسیدن به آسمایی:01.2008 .31؛ تاریخ نشر در آسمایی :02.2008 .01

داوود صبا

فصل توفان جهانی شدن و کنش سیاسی در افغانستان( PDF)

1: پيش درآمد سخن؛ 2 :تنگناهای فراراه ما ؛ 3:بقا- مساله اساسی عصر گرمای جهانی؛ 4: ویرانشهر ما در دهکده جهانی؛ 5: سياست، اقتصاد و هيرویين؛ 6: اصلاحات- بدیلی برای انقلاب؛ 7: نياز به نگره های نو؛ 8: امکانات کنش های بدیل؛ 9: افغانستان بهتری ممکن است.

 

رسیدن به آسمایی:01.2008 .16؛ تاریخ نشر در آسمایی :01.2008 .16

 دستگېر خروټی

چپ په بحران کي
د افغانستان د ژغورونکی نوم دموکراسي دی

صفحهء ویژهء پرویز کامبخش
بحران در پاکستان

تمام مقالات مربوط به بحث  چپ افغانی از آسمان آرمان تا قعر واقعیت

آرشیف مباحثات و صفحات و یژه