رسیدن به آسمایی : 23.09.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی : 25.09.2008

 

دستگير خروټی

 

جنگ، جنگ پاکستان میشود


ستراتژي ثبات در بی ثباتی همسايه گان  يا اژدهای سه سر

با آن که در عراق تا هنوز صلح تامين نشده است و امنيت سراسری وجود ندارد، اما بدون شک در عراق پیشرفت هایی وجود دارند  و هم چنان اميد ها و آرزوها برای صلح نيرومند تر ميگردند. در عراق تلفات انسانی بسيار پايین آمده است و ساحه حاکميت گسترش مي يابد. ترس جنگ داخلی، آنچه که نه تنها ديروز تحليلگران از آغاز آن  ترس داشتند، بل عملآ عراق به سوي  آن در حرکت بود کاهش يافته است. کارشناسان در بهبودی اوضاع عراق  به فکتورهای تقويه اردو، گسترش تفاهم بين اقوام و مذاهب و نقش ايران اشاره ميکنند. اردوی اين کشور به يک فکتور قوی قدرت مبدل شده است و مهمتر اين که اين ارود هم بالاي خود اعتماد نموده و هم مردم آغاز به اعتماد بر اردو کرده  و این باور گسترش می یابد که اردوی عراق می تواند به کشور صلح را باز گرداند. همين حالا در عراق عمليات زيادی توسط ارودی عراق به راه انداخته ميشوند و اردوی عراق توانست بصره را از وجود  دهشتگران  تصفيه کنند. مسله ديگر هم گسترش تفاهم و ديالوگ از يک طرف در بين سنی ها و شعيه ها و از طرف ديگر بين اعراب و کردها... می باشد و ايران در خلع سلاح نمودن لشکر مقتدا صدر با عراق کمک کرده است. 


پاکستان در بحران عميق و جدي قرار دارد
آیا پاکستان نقشي را که ايران در خلع سلاح نمودن لشکر صدر در عراق اجرا کرد در خلع سلاح نمودن طالبان اجرا کرده می تواند؟ جواب این پرسش منفی است. نه؛ پاکستان نمی تواند اين کار را انجام دهد. ان فرصت های تاريخي و توانایی که پاکستان بتواند چنین کاری را  انجام دهد، از دست رفته است.
پاکستان با مشکلات بسيار جدی مواجه ميباشد. دشوار است فهمید که در اين کشور اتمی چي واقع ميشود و به کدام سمت در حرکت است. اقتصاد اين کشور نهايت ضعيف است. فاصله اجتماعی عميق بوده فقر بيداد ميکند. رقم افزایش یابندهء بيکاری بسيار بلند است.  دولت پاکستان در کنترول کردن اوضاع  موفقيتی ندارد. پايه اجتماعی ريیس جمهور زرداری  بسيار محدود است و نامبرده مجبور است  بالاي ارود تکيه کرده و حرف آن را گوش کند.
اقتصاد، روابط و ساختارهای اجتماعی و روابط قومی در پاکستان توانایی تحمل حالت جاری را ندارند.  ادامه انکشافات جاری می تواند پاکستان را به سوی يک جنگ وسيع داخلی سوق کند و يا هم  يکبار ديگر ديکتاتوري نظامی را مسلط سازد.  بسيار امکان دارد که دنيا طی دو سال آينده يک بار ديگر شاهد ديکتاتوری نظامی در پاکستان باشد. خوب اين حرف را هم فراموش نکنيم که در برابر دولت دموکراتيک پاکستان الترناتيف ديگری هم وجود دارد و اين الترناتيف ايجاد حکومت اسلامی می باشد، ولی هنوز مقدمات و زمنيه های ايجاد چنين حکومتی به اندازه نيرومند نیست که مسله روز باشد.

 
  
پاکستان با ان چيزی در جنگ است که خود ايجادش کرده است
 پاکستان از همان آغاز تاسيس خود بالای دکتورين ثبات در بی ثباتی همسايه گان تکيه نمود. اين ستراتژی ناسنجيده و فاجعه آور طور موقت برای پاکستان دستاوردهایی داشت- از جمله فاجعه غم انگيز و طولانی در افغانستان. پاکستان خواست با وسيله بنياد گرایی مذهبی کشورهای افغانستان و هند را بی ثبات نمايند. به عبارت ديگر پاکستان تلاش ميکرد تا اهداف ستراتژيک خويش را به وسيله بنيادگرایی و ترور به دست آورد . ولی، اکنون در نتيجه همين ستراتژی نابخردانه نه تنها خود پاکستان به بی ثبات ترين کشور، بل به قويترين مرکز بنياد گرایی وترور در جهان نيز مبدل شده است و همین ستراتژي خطرناک است که موجوديت پاکستان را زير سوال قرار داده است. اين حرف کاملآ صدق ميکند که پاکستان باد کاشت و اکنون طوفان درو ميکند. دولت پاکستان نه تنها با جنگ مواجه است، بل با مشکلات عظيم داخلی و ازجمله با مشکلات خطرناکی در درون سيستم سياسي نيز مواجه ميباشد. اردو و به ويژه ISI نه تنها تحت کنترول دولت نيستند، بل خود دولت هایی در درون دولت ميباشند. اين حالت عمده ترين نشانه و نيرومند ترين عامل ضعف يک دولت ميباشد. در پاکستان عمل ساختار های سياسي و نظامی در برخورد با طالبان و القاعده نه تنها هماهنگ نيست، بل متضاد ميباشند. در اردو و به ويژه در ISI تعدادی افسرانی که طالبان و القاعده را کمک ميکنند و به آنها سمپتی دارند کم نيستند.
ريس جمهور پاکستان از جنگ با ترور صحبت ميکند. ولی تعدادی از جنرال ها وکرنيل ها عملآ ترور و تروريستها را کمک ميکنند. در اين باره مطلب ذيل که در مجله نيوزويک به نشر رسيده يک نمونه خوب شده می تواند: ...ملا نصرالله گفت وقتي داخل خاک پاکستان ميشود بين کمپ هاي شورشيان سفر مينمايد. او يک موتر جديد با يک آنتن خيلي بلند در پمپر پيشرو دارد و چهار موتر پیک اپ مملو از تندروان آن را تعقيب مينمايد. اين کاروان وسايط بدون توقف از نقاط تفتيش نظامي پاکستان ميگذرد. نيوزويک مينويسد که وقتي اين موترها بيک نقطۀ تفتيش نزديک ميشوند، شورشيان از طريق بي سيم با کسي به نام
کرنيل نيازي صحبت ميکنند و او مراتب عبور محفوظ شان را از نقطۀ تفتيش تنظيم ميکند. 
 نصرالله معتقد است که نيازي يک صاحب منصب اردوي پاکستان و احتالاً يکي از عمال آي اس آي ميباشد.  نصرالله به مجلۀ نيوزويک گفت که حقاني خود را آسيب ناپذير احساس ميکند و آي اس آي از او محافظت مينمايد....


پاکستان با خطر واقعی مواجه است
مدتی است که مردم پاکستان زير سايه ترس از ترور زنده گی ميکنند و هر لحظه امکان انفجار و کشتار وجود دارد. به تاریخ ٢٠  سپتمبر هيچ کس نمی فهميد که چي ميشود، اما شد، هيچ کس نمي خواست که چنين واقع شود، اما واقع شد، وقتي که واقع شد همه فهميد که ترور زنده گی ده ها انسان بې گناه را با خود برده است. ترور پروای کشتار انسانهای بی گناه را ندارند. هدف تروریست ها ايجاد وحشت و ترس است. ولی ،اين انفجار که قلب مرکز پاکستان را نشانی گرفت بر علاوه ايجاد وحشت و ترس يک شوک فکری و ذهنی هم بود. نه تنها  آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان اعلام کرد که "سرطان" تروریسم را در این کشور ریشه کن می کند بل مردم پاکستان هم از خود پرسيدند که آيا اين جنگ جنگ پاکستان نيست؟
طلعت معسود تحليل گر مسايل سياسی و امنیت پاکستان ميگويد: حمله مذکور چشم تعدادی زيادی پاکستانی ها را کشود که جنگ عليه ترور جنگ پاکستان هم ميباشد.
در وسايل ارتباط جمعی پاکستان هم در باره جنگ عليه ترور، ذهنيت و تفکر نو شکل ميگيرد.
اخبار دان
DAWN اين سوال را مطرح ميکند:  آنانی که فکر می کردند طالبان و القاعده عليه امريکا هستند  و ما را متضرر نمی سازند دچار اشتباه بودند. 
اخبار
DAILY TIMES تاکيد ميکند که جنگ عليه ترور جنگ پاکستان است. اين اخبار اضافه ميکند: بیايد اعتراف کنيم که پاکستان در جنگ است. بیايد اعتراف کنيم که پاکستان در اين جنگ به متحدين ضرورت دارد. بیايد اعتراف کنيم که اقتصاد ما در حالتی نيست که ما بدون پول، متخصيصين و تکنولوژی ديگران از جمله امريکا در اين جنگ پيروز شويم.
همچنان
THE NEWS می نگارد:  ...تقريبآ تمام قربانيان ترور در هوتل ماريوت پاکستانی هاميباشند. اينها نوکران، دريوران و خدمتگاران غريب پاکستانی بودند. آنانی که اين عمل تروريستی را انجام دادند هم پاکستانی ميباشند و از بيرون نیامده اند. اين نتيجهء سياست غلط ما است که به انها زمينه رشد داده شد و تقويت شدند. ما بايد بيدار شويم و بدانيم که تروریستها در میان خود ما هستند...*
طبعاً توسعه و تقويه ذهنيت اين جنگ پاکستان است در بين مردم پاکستان يک چرخش تاريخی و خبري خوبی برای افغانستان و نيروهاي بين المللي در افغانستان ميباشد. اما تا هنوز وقت است که در اين باره به نتيجه گيري دقيقی دست یابيم. پاکستان آبستن حوادث خطرناکی است  و  دیده شود که پيام حوادث فردا چی  خواهند بود.

***

*  اخبار دنمارکی Information