بحث اين شماره: تمرين دموکراسی يا کودتای پارلمانی؟

رسيدن به آسمايی : 19.06.2007 ؛ نشر:20.06.2007

روزبه پارسا

نقدی بر نوشتهء
سقوط سپنتا از سکوی روشنفکر آرمانگرا تا سیاستمدار بلند پرواز

رسيدن به آسمايی : 17.06.2007 ؛ نشر:17.06.2007

سید رضا محمدی

کابل

نامه يی به رنگین دادفر سپنتا
وبه همه اهل مدارا در برکناری آقای سپنتا

رسيدن به آسمايی : 16.06.2007 ؛ نشر:16.06.2007

عبدالواحد رفيعي

26 /1386/03 - هرات

دم خروس و يا قسم ابولفضل

... از جمله چيزهايي كه مدير كل تاكيد داشت برخورد انساني مامورين انتظامي با افغانها است ؛ وي ميگفت ما خيلي رفتار دوستانه و با عطوفتي داريم كه مبادا اين عزيزان بعد از سالها مهمان نوازي ، در آخر آزرده خاطر از اين ديار بروند...؛ ولي واقعيت اين است كه همهء اين مهاجرين برگشته نه تنها آزرده خاطر كه با قلب هاي زخم ديده و روحيه هاي پر از تنفر وارد افغانستان ميشوند .... عين حرف هاي آقاي دبيركل را آقاي سفير در كابل نيز ميگفت؛ از جمله اين که اگرشواهدي داريد مبني بر اين كه افغانها شكنجه شده اند بياييد ارایه دهيد. در آنجا به ياد آن مردي افتادم كه با پاي گج كرده و لباس بيمارستان برتن از بيمارستان فرخي در يزد رد مرز شده بود .... يا آن مردي كه از تهران با سیرُمي در دست ، دوايش در پلاستيك و عكسي از قلبش در بغل ، رد مرز شده بود.....و.... متن کامل گزارش...

رسيدن به آسمايی : 15.06.2007 ؛ نشر:15.06.2007

علی ادیب

محصل سال سوم رشتهء روزنامه نگاری - پوهنتون کابل

فرود يک شبه سپنتا از تيوری به رياليسم(!)

...ادامه...

رسيدن به آسمايی : 14.06.2007 ؛ نشر:14.06.2007
هارون امیرزاده

سقوط سپنتا از سکوی روشنفکر آرمانگرا تا...
از زمان سلب صلاحیت داکتر سپنتا ... بیش از دو ماه میگذرد، اما تا هنوز تکلیف وزیر خارجه روشن نشده است. با آنکه اخیراً قوه قضایه فیصله ایکه درحدود صلاحیت آن نیست، مطابق به آرزوی رئیس جمهور کرزی صادر نمود، اما با جود آن نه تنها بحران سیاسی میان قوه مقننه و مجریه را به آوج آن رسانید، بلکه نتوانست مشروعیت برای تداوم کار وزیر خارجه نیز فراهم کند...ادامه...

رسيدن به آسمايی : 04.06.2007 ؛ نشر:07.06.2007

عبدالجمیل نعیمی

ولسی جرگه و تصامیم غیر مسلکی و کارناشناسانه

به اساس اطلاعات منابع آگاه، محمد یونس قانونی رييس ولسی جرگه به روز شنبه 2 جون 2007 میلادی در واکنش به تصمیم ستره محکمه کشور مبنی بر ابقای وزیر خارجه، گفته است که نامه های رسمی به تمام نماينده گی های سیاسی و سفارت های مقیم کابل و شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد کرد و آنان را از موضوع رأی عدم اعتماد به وزیر خارجه مطلع خواهد ساخت.
چنین اظهاراتی نشان می دهد که در پشتِ پردهء یک موضوع مهم و کشوری (سلب اعتماد وزیر خارجه) مصالح و منافع ملی نه، بلکه سلیقه و بازی های بسیار کوچک و احساسات فردی نیز قرار داشته است.
ولسی جرگه و مخصوصاً آقای قانونی باید از هر تمرین و مشقِ ولو اشتباه آمیز روزانه بیاموزد که او دیگر محمد یونس قانونی نیست؛ حالا او
... ادامه...

رسيدن به آسمايی : 17.05.2007   ، ساعت :11:02:58 ؛ نشر: 17.05.2007   ،ساعت :11:57:25

نامهء سرگشادهء نهادهای جامعهء مدنی عنوانی ستره محکمه

رسيدن به آسمايی : 19.05.2007 ؛ ساعت  13:17:12  ؛ نشر: 19.05.2007 ؛ ساعت  13:51:15

قسيم اخگر

دشمن طاووس آمد پر او

تصمیم ولسی جرگه در سلب اعتماد از داکتر سپنتا وزیر خارجه افغانستان، یکبار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که درحاکمیت بی نظام جمهوری پا درهوای افغانستان، هیچ تضمینی برای کسی که می خواهد با سرمایه حسن نیت و حتا وارسته گی و پاکدامنی و بدون وابسته گی به این یا آن قدرت و فارغ از جناح بندیهای رایج به انجام کاری بپردازد جایی وجود ندارد. سپنتا با اعتقاد به امکان اصلاح از درون و با تکیه بر مایه های علمی و اکادمیکی که داشت، میکوشید راهی را به سوی اصلاح بکشاید. عامل دیگری که وی را برمی انگیخت تا به درون حکومت پا بگذارد و به ویژه وزارت خارجه را مناسبتر تشخیص دهد ، القای ضرورت... ادامه...

رسيدن به آسمايی : 19.05.2007 ؛ ساعت  13:10:05  ؛ نشر: 19.05.2007 ؛ ساعت  14:04:15

خالد خسرو

 آیا داوری شرافتمندانه در بارهء داکتر سپنتا امکان پذیر است؟
(ابتذال سیاست و توهم شرافت در سیاست افغانستان)

هنگامی که انتقادات مخالفان داکتر سپنتا به ویژه از درون پارلمان، از طریق رسانه ها بلند می شود، این پرسش نیز مطرح می گردد که آيا این مخالفان میتوانند در باره داکتر سپنتا قضاوت شرافتمندانه نمایند؟ منظور از قضاوت شرافتمندانه روشن است؛ یعنی که این مخالفان میتوانند بدون گفتن دروغ، مخدوش نمودن اطلاعات و خاک پاشیدن روی نقش ایران در قسمت رفتار وحشیانه با مهاجرین افغان، "توطيه سیاسی" یا به گفتهء مخالفین، استیضاح وزیر خارجه را توجیه نمایند؟ از آن چه که تا اکنون از دهان توطيه گران- چه نوکیسه گان و یا کهنه مالکان سیاست افغانستان- بر آمده، امکان داوری شرافتمندانه برای مخالفان وجود ندارد؛ زیرا...ادامه...

 رسيدن به آسمايی : 20.05.2007 ؛ ساعت  13:14:09  ؛ نشر: 20.05.2007 ؛ ساعت  16:05:00

جواد رها

نگاهی به اصلاحات دکتور سپنتا در وزارت امورخارجه

شکی نیست که نقد یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های جامعه دموکراتیک است و دموکراسی بدون نقد و اپوزیسیون فعال به اقتدارگرایی می‌انجامد، اما نقدهای که از دکتور سپنتا صورت می‌گیرد ‌اگر با گذشت نام نقد را بر آن بگذاریم- متاسفانه یا خوشبختانه یکی از عادت‌های زشت افغانی را می‌نمایاند. در افغانستان آن‌هایی که می‌خواهند به مقامی برسند ...دکتور سپنتا هنگامی که وزیرامورخارجه شد، اعلام کرد ...ادامه...

رسيدن به آسمايی : 19.05.2007  ؛ نشر: 19.05.2007 

مریم

سپنتا تخته مشق قدرت نمایی پارلمان

رسيدن به آسمايی : 18.05.2007  ؛ نشر: 19.05.2007 

میرزا رفعت

آيا پارلمان عقده يی وعجولانه عمل نکرده است ؟!

رسيدن به آسمايی : 16.05.2007 ، ساعت :06:24:16 ؛ نشر: 18:28

مزدک رویگر

پاسخی به آقايان قوی کوشان و اکبرزیوری

رسيدن به آسمايی : 14.05.2007 ، ساعت :22:13:32 ؛ نشر:  16.05.2007 ، ساعت  18:28

هـ.ح. شاهد

دلایل قانونی ارجاع سلب صلاحیت وزیر خارجه به ستره محکمه

رسيدن به آسمايی : 16.05.2007 ، ساعت : 07:11:28 ؛ نشر : 16.05.2007 ؛ ساعت 10:20

خالد خسرو

داکتر سپنتا قربانی توطیه سیاسی

رسيدن به آسمايی : 16.05.2007 ، ساعت : 07:11:28 ؛ نشر : 16.05.2007 ؛ ساعت 10:20

سنجر سهیل

کابل

اخراج پناهجویان افغان از ایران:یک تیر و دو فاخته

نشر: 14.05.2007

نیما سمنگانی

چرا سپنتا ؟!

مواصلت به آسمايی : 13.05.2007 ، ساعت : 16:17:44؛ نشر: 14.05.2007
یاسین رسولی
کابل

پشت پرده استیضاح وزیر امورخارجه

سخيداد هاتف

گر حکم شود که مست گیرند

من حیران ام که پارلمان افغانستان به داکتر سپنتا وزیر خارجه رای عدم اعتماد داده است یا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران.   ...ادامه...

ادامه مطالب به ارتباط استيضاح وزير امور خارجه

رسيدن به آسمايی :01.05.2007 ؛ نشر در آسمایی: 01.05.2007

فوزيه آرين و صبورالله ســياه سنگ

رويدادهـاي افغانســتان از چشــم انداز ديگـر

صبورالله سياه سنگ

سـه تفنگدار "بيگناهتر" از  الکسـاندر دوما

ورود به آسمايی: 23.04.2007؛ نشر :  23.04.2007

دستگېر  خروټی

خطر اساسي:  انقلاب سياه"

 22.04.2007

حميد عبيدی

چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند

رسيدن به آسمايی: 18.04.2007؛  نشر  : 19.04.2007

 

دستگیر نایل

جبههءملی، روشنفکران و گامی به سوی آینده

حميد عبيدی

تاريخ نشر : 03.01.1386 . مطابق به 23.03.2007

سخن روز:  بهار بد  يا  بهار بدی 

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

ورود به صفحهء بحث می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

راه طولانی پلورالیزم در افغانستان- گفت و شنود با

دکتور دادفر سپنتا  

وزیر امور خارجه‌ء افغانستان - راديو زمانه

پيوند های مرتبط به بحث اين شماره :

بکتاش سیاووش: گپی با بشر دوست در رابطه به گفته های وی در مورد سپنتا

جواد رها: استیضاح وزیرخارجه- پشت پرده نمایش

فرهاد آرين: استفاده غير قانونی از صلاحيتهای قانونی
واکنش وزارت خارجه: 'نقش حلقات خارجی' در سلب صلاحیت سپنتا
رویا رویی کرزی و پارلمان
بينوا: که دا ځل افغانان وغوليدل د پښېمانۍ وخت به د ډېر...
نووستی: جنگ سرد  بین روسیه و غرب آغاز شد
شهروند: مگر افغانها انسان نيستند؟

اخراج مهاجران افغان سیاستی غیرانسانی‌ است

روحانيون افغان در ايران ضرب وشتم می شوند
یوریس لاین دایک: آنان هم انسان هستند
فرید خروش: قدسیت زدایی از مجاهدین

شايد خدا هم رد مرز شده باشد!