بحث اين شماره :

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

ورود به آسمايی: 23.04.2007؛ نشر :  23.04.2007

دستگېر  خروټی

خطر اساسي:  انقلاب سياه"

اگر به اساس عقل و خرد در باره آن چه که در افغانستان، منطقه، پاکستان و همچنان در جهان ميگذرد بينديشيم درخواهيم يافت که افغانستان از حساس ترين مرحلهء زنده گي خويش ميگذرد. در اين کشور دو راه وجود دارد: يکي راه سعادت و استقرار دموکراسي و ديگر راه سقوط، بدبختي و تسلط بنيادگرايي. نگارنده به اين باور است که راه سومي وجود ندارد. آن چه که روشنفکران را در شناخت او ضاع کنوني افغانستان کمک ميکنند، آن چه که آنان را قادر ميسازد تا با اوضاع و احوال کنوني با واقع بيني برخورد کنند همانا رهايي شان از...ادامه...

 22.04.2007

حميد عبيدی

چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند

به نظر می رسد که با تشکيل  جبهه ملی، شگاف در  کارتل قدرت ، نه تنها آفتابی شده است، بل چنان فراخ گرديده که ادامهء همکاری ميان شرکای قدرت را  جداً زير پرسش برده است. گرچه اين جبهه ظاهراً خود را گروه اپوزسيونی اعلام نکرده است، ولی شکی نيست که برنامهء اعلام شدهء آن با برنامهء اعلام شدهء رييس جمهور کرزی در بسا مسايل اساسی اختلاف بنيادی دارد. از سوی ديگر، ادعاها در مورد دست داشتن کشورهای خارجی در تشکيل  جبهه ملی، مسأله را از حد اختلافات انديشه يی و سياسی بسا فراتر می برد...ادامه...

رسيدن به آسمايی: 18.04.2007؛  نشر  : 19.04.2007

 

دستگیر نایل

جبههءملی، روشنفکران و گامی به سوی آینده

اوضاع درافغانستان هر روز، بحرانی تر میشود و یک فاجعه ء بزرگ در حال تکوین است. مداخلات آشکار همسايه گان ، تجهیز و تجدید روز افزون قوای مخالفان دولت ، زرع و تولید مواد مخدر، فساد اداری، بی کفایتی دولت در امور اداره، فساد اداری، به هدر رفتن کمک های بین المللی، عدم پیشرفت باز سازی ، بی برنامه بودن قوه های تقنینی و قضایی و نا کارایی آنها ، جامعهء بین المللی و حامیان دولت کرزی را واداشته است که به قضایای افغانستان با شک و تردید های جدی، نگاه کرده و در یک معاملهء خطرناک ... دامه...
 

رسيدن به آسمايی: 16.04.2007؛  نشر  : 17.04.2007

دهقان زهما

نقدِ هويت جمعی

هویت چیست و چه گونه پدید می‌آيد؟ هویت به مفهوم لغوی آن یعنی انطباق و همخوانی دو و یا چند چیز با همدیگر است.
به هنگامي كه مي‌گوييم هویت مرا "‌الف" و "‌ب" مي‌سازند، در این جمله این مفهوم نیز مستتر است كه به طور نمونه، "ت" و "ث" اجزاي تشكيل دهنده هويت من نيستند. به اين معنا كه من خود را فقط با "‌الف" و "‌ب" تداعی مي‌كنم و خود را در آن باز‌مي‌يابم. پس "ت" و "‌ث" در دايرۀ هويت من نمي‌گنجند و من آن ها را به مثابۀ آن "‌ديگر" مي‌شناسم.
نخستین نتيجه‌يي كه در این جا میتوان گرفت، این است كه هیچ هویتی نمي‌تواند
...ادامه...
 

نشر در سايت آسمايی : 17.04.2007
دهقان زهما

هومانیزم شهروندی در  متن رنسانس

مقالتي را كه در دست داريد ، كوششي است بسيار مختصر در جهت تفسير و تأويل مباني تجدد در غرب. اگر از تجدد تحميلي كه تاريخ پيدايش آن با تاريخ استعمار و نفوذ امپرياليزم در كشورهاي پيراموني همگام بوده است بگذريم ، نيك درخواهيم يافت كه راه ورود به تجدد در جوامع مختلف... ادامه...
 

نوشتارهای ديگر از همين نويسنده در سايت آسمايی:

- تأملی چند بر مقولهء نژادباوری و نژاد باوری فرهنگی

- نقد ایديولوژی- واقعیت های اجتماعی، ساخته های اجتماعی

-  ماجرا‌های دینی و  تضادهای درونی قانون اساسی افغانستان

-  خرد خونین

 

13.04.2007

سخيداد هاتف : چرا اسم مستعار نه؟

 

02.04.2007

درد مشترک - درمان مشترک
(فراخوان آسمایی)

اگر جریان بحث و تبادل نظری را که با نشر  اعتراض لطیف ناظمی و رهنورد زریاب بر  برنامهء مورخ   سوم مارچ سال 2007 ، تلویزیون خراسان  ، آغاز شد و تا نشر نوشتهء من درد مشـــــــترکم در پاسخ به   نوشتهء آقای کاندید اکادمیسین سیستانی زیر عنوان  با کسی که با افغان و افغانستان دشمنی نورزد، دشمنی ندارم  ، در آسمایی ادامه یافت توجه کنیم ، دیدن این که در نتیجهء آن به جای زهرآگین ساختن بیشتر روابط میان روشنفکران و فرهنگیان افغان، زمینه برای حرکت در جهت تفاهم سازنده و امید بخش فراهم شده است، چندان دشوار نیست... آیا امکان آن موجود است تا از این تجربه در مقیاس گسترده تری بهره گرفت و بحرانی را که در روابط میان روشنفکران و فرهنگیان افغانستان حاکم است ، برطرف ساخت؟
به باور ما به پرسش بالا می توان پاسخ مثبت داد و باید قادر شد تا به این مهم دست یافت. و می توان در این راه گام به گام پیش رفت اگر ما روی برخی ارزش ها و موازین بنیادی به توافق برسیم و از جمله بپذیریم که
...ادامه...

حميد عبيدی

تاريخ نشر : 03.01.1386 . مطابق به 23.03.2007

سخن روز:  بهار بد  يا  بهار بدی 

در مورد طاعون طالبی و  ايدز  ذهنی

... گرچه در سیل سخنپراگنی رسانه يی، حملهء بهاری طالبان ، منبع عمدهء خطر معرفی می شود، ولی در مورد خطرات دیگری که پیوسته و به تدریج تار و پود جامعه افغانی را میخورند ، تا هنوز روشن سخن گفته نشده است.
در اين ميان بزرگترين خطر  داخلی ، همانا تشدید بیماری گرایش های...  است که اکنون اشکال نهایت خطرناک را کسب کرده است و به ايدز ذهنی مبدل شده و مانع از بسيج توانایی های جامعه در راه بازسازی و مقابلهء موثر در برابر موانع و مخاطرات گوناگون می گردد ...ادامه...

رسيدن به آسمايی: 20.03.2007 ؛ نشر در آسمايی: 21.03.2007

 کاوه شفق آهنگ

من درد مشترکم

از کشور گشايان يونان قديم ضرب المثلي بر جا مانده که چنين است: "devide et impera".
عين همين ضرب المثل در کشور ما زبانزد خاص و عام است که ميگويند انگليسها با سياست "تفرقه بينداز و حکومت کن" توانستند در مملکت ما رخنه نمايند.
تاسف اينست که امروز بعد از اين همه تجربه تاريخي و موجوديت امکانات رشد و تعالي فکري، تعدادي از قلم به دستان ما ديگر نه به سياست بازان محيل يونان قديم ضرورت دارند و نه به سياست عوام فريبانه انگليس محتاج اند. اين خانمها و آقايان چنان در مرداب راسيسم و فاشيسم گير کرده اند که هر انگليس و غير انگليس انگشت حيرت به دهان گرفته، آنها را تماشا ميکنند.
اخيراً در صفحات انترنت شاهد دعواها و توهين کردنهاي متقابل چند هموطن...ادامه ...

آرشيف صفحهء فرهنگ تفکر :

 تمرين دموکراسی یا کودتای پارلمانی

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

ورود به صفحهء بحث می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

جيوپولتيک نو افغانستان

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

 

پيوند های مرتبط به بحث اين شماره :

راه طولانی پلورالیزم در افغانستان- گفت و شنود با

دکتور دادفر سپنتا  

وزیر امور خارجه‌ء افغانستان - راديو زمانه

 اعتراض لطیف ناظمی و رهنورد زریاب بر  تلویزیون خراسان

تاریخ نشر 05.03.2007

کاوه شفق آهنگ : من درد مشترکم

رسيدن به آسمايی: 20.03.2007 ؛ نشر در آسمايی: 21.03.2007

حميد عبيدی : در مورد طاعون طالبی و  ايدز  ذهنی

تاريخ نشر : 03.01.1386 . مطابق به 23.03.2007

ا. سیستانی: در پیوند با نوشتۀ"من درد مشترکم"

تاريخ مواصلت به آسمايی:26.03.2007، ساعت 15:16:29 ؛ نشر :26.03.2007 ؛ ساعت 17:06

لطیف ناظمی : هر کسی از ظن خود شد یار من

ورود به آسمايی : 27.03.2007 ساعت:15:59:58 ، نشر : 27.03.2007 ساعت:16:35:09

ا.سیستانی: با کسی که با افغان و افغانستان دشمنی نورزد، دشمنی ندارم

ورود به آسمايی : 27.03.2007 ساعت: 20:36:12 ؛ نشر : 28.03.2007 ، ساعت:10:30:10

کاوه شفق آهنگ: من درد مشـــــــترکم (خدمت جناب آقاي سيستاني)

ورود به آسمايی : 28.03.2007 ؛ نشر : 29.03.2007

پيوند های مرتبط به بحث اين شماره :

 

کارل ريموند پوپر،  فيلسوف آلمانی:  آزادی و مسووليت روشنفکرانه

مطالب تازه :

نگاهی تحلیلی بر تاریخ معاصر افغانستان
گفت و شنود تلويزيون طلوع با اشرف غنی احمدزی رییس پوهنتون کابل
  -  منبع: افغان-جرمن اونلاين

 صفحهء اختصاصی : مصالحهء ملی ، همديگر بخشی  و يا عفو جنايات جنگی؟

حميد عبيدی

مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟