گفت و شنودها در سلسله از این زاویه

گفت و شنود با مسعود راحل

گفت و شنود با سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح

با ناگفته های صبورالله سـیاه سـنگ

اکبر کرگر سره  ځانګړی خبری اتری

گفت و شنود ویژه با سخیداد هاتف

گفت و شنودها با شخصیت های سیاسی

نخستين مصاحبهء شاه پيشين با يک نشريهء افغانی در تبعيد

گفت و شنود با دکتور دادفر سپنتا

مصاحبه اختصاصی با  حامد کرزی رییس اداره انتقالی

مصاحبه با دکتور جلیل شمس
عضو هیت جریان قبرس در کنفرانس بن

 گفت و شنود با دکتور دادفر سپنتا در مورد اهداف همایش آخن

گفت و شنودها  در سلسله مباحثات

بحث فرهنگ

آيا دگرگون ساختن فضای مناسبات ميان روشنفکران و فرهنگيان افغانستان ممکن است؟!

حفره های سیاه صحنهء سیاسی افغانستان
( در مورد بحران جاری افغانستان)

خلای نبود احزاب سياسی مدرن در افغانستان

 بحث  چی بايد کرد 

می خواهيم ملت شويم يا  جمع پراگنده باقی بمانيم؟

تعهد ، رسالت و مسؤوليت در هنر و ادبيات

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

روشنفکر و نقش او در جامعه افغانی

گفت و شنودها با شخصیت های فرهنگی

 از دفترچهء سرخ تا سرخ رویی ...مراد...- گفت و شنود  با دکتور ببرک ارغند

گفت و شنود با  رهنورد زریاب در باب فرهنگ

راهی که رهنورد رفت - مصاحبهء اختصاصی با رهنورد زرياب 

پاسخ های رهنورد به برخی انتقادات

گفت وشنود اختصاصی با ظاهر هويدا

گفت و شنود با عتیق الله پژواک در مورد نقش رسانه های جمعی برون مرزی

آنا ماريا شمل : اقبال را به ياد آوريم

شادروان استاد جاويد در بارهء بودا و باميان

گفت و شنود با  ويدا صمدزی