بحث فرهنگ

سخنی در مورد فرهنگ و تمدن- سرمقاله شمارهششم آسمایی- مارچ 1998
 

فرهنگ از نـظـــر دانــشـمـنـدان و فــرهنگيــــان سرشناس افـغـــــان - بخش نخست
(گفت و شنود با استاد جاوید ، دکتور سپوژمی زریاب ، سید طیب جواد) برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999
 

گفت و شنودها در مبحث فرهنگ با سید طیب جواد؛ دکتور دادفر سپنتا ؛ محمد زرين انځور ؛ عتیق الله پژواک-  برگرفته از شماره ی 10 آسمایی- اپریل 1999
 

حمید عبیدی: چند نکته در مورد پیوند مصیب سیاسی و مصیبت فرهنگی ما - شماره 11 آسمایی - جولای 1999
 

فرهنگ - گفت و شنود با سید طیب جواد و استاد سعدالدین شپون- برگرفته از شماره 11 آسمایی - تابستان 1999


گفت و شنود با رهنورد زریاب در بحث فرهنگ- برگفته از شماره 12 آسمایی- اکتبر 1999
 

بحث فرهنگ: رابطهء سياست و فرهنگ ؛ گفت و شنود با پوهاند دكتور محمد احسان روستامل - برگرفته از شماره 13 آسمایی- جنوری2000


فرهنگ و سیاست ؛ ادامه گفت و شنود با پوهاند احسان روستامل- برگرفته از شماره 14 آسمایی- مارچ 2000

 

گام درست در يك راه دراز؛ نخستين همايش نهاد های فرهنگی- برگرفته از شماره 13 آسمایی منتشره جنوری سال 2000