امر  یک امریکا   04 . 11 . 2008

حق ، به جانب وقاحت  28.08.2008

اجمل نقشبندی، پرویز کامبخش، و اینک نصیر فیاض    30.07.2008

 یک عارف و متفکر بزرگ افغان ما را تنها گذاشت

به یاد بود از مرحوم پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیایی

بحثی در مفهوم اسلامی امت 21.07.2008

در حاشیهء یک تداخل   25.10.2007

جرگهء امن و امن جرگه یی   10.08.2007

منشوری میان « ملی» و « مصالحه»1  05.02.2007

منشوری در میان«مصالحه» و «ملی»2 13.02.2007

نکاتی در مورد مهاجرت

در بحران و یا از بحران؟ 28Januar 2007

دستي درگذشته، گامي درآينده  06.04.2006

چند نکته در مورد سرگذشت آقای محقق نسب   28.11.2005
 

اسماعيل اکبر سخنی برای گفتن دارد( در رابطه به بحث روشنفکر و نقش او در جامعهء افغانی )   فبروري 2004

در حمایت از مفکورهء

«گفتار روشنفکری-شهروندی»

 پيوستن به انديشه ها و سياستهاي آرماني از هر خطي كه باشد ، يك خبط است

و چنین رفت بودا

به یاد میرفخرالدین آغا  

فرانتس کافکا ، پیام شاهانه و روشنفکر ما

 

 

آثار منتشره سید حمیدالله روغ در آسمایی