حمیدالله عبیدی و صبورالله سیاهسنگ
در ستدیوی شماره هفت بی بی سی

زمان: جمعه 4 دسامبر 2009 - 13 قوس 1388
موضوع : فعالیت های نهادهای فرهنگی افغانی در غرب

 

پس از سه چهار روزی که چهل درجه تب داشتم، بالاخره مرا در شفاخانه بستر کردند و هنوز تداوی دوام داشت که یک شب تیلفونی به من اطلاع دادند که فردا مهمان ستدیوی شماره هفت خواهم بود. از وضع خودم گفتم و خواهش کردم که از جناب سیاهسنگ که ایشان نیز با نهادهای متعدد فرهنگی تماس و همکاری دارند، دعوت بکنند.

روز جمعه باز هم تیلفون کردند  و دیدم ناگزیر باید این مهمانی را بپذیرم؛ گرچی می دانستم که شاید مهمان و میزبان تنها بمانند - چون پیشاپیش نه کسی از موضوع برنامه  آگاه بود و نه هم می دانست مهمان کیست و اگر هم موضوع از پیش به روی صفحه انترنتی نشر می شد، باز هم  تنها گروه به خصوصی از شنونده گان شاید به چنین موضوعی علاقه  می گرفتند. به هر رو ، از مسوولین سرویس مربوطه خواهش کردم تا ساعتی مرا از خیر خبرگیری و مراقبت معاف دارند و به این ترتیب از شفاخانه مهمان ستدیوی شماره هفت بی بی سی  شدم . 

طوری که انتظار می رفت بیشتر پرسش ها را جناب شهباز ایرج که گرداننده ی برنامه بودند، مطرح کردند و من هم چیزهایی جواب گونه گفتم. برنامه از نیمه گذشته بود که جناب سیاهسنگ نیز در این مهمانی حضور یافتند و با پاسخ گفتن به برخی پرسش ها، بار را از عهده ی ناتوان بنده سبک ساختند.

و به این ترتیب به ادامه جرایم قبلی باز هم جرمی در حق فرهنگ مرتکب شدم. جرم در عرصه یی که  که ما  معمولاً از آن تصور شاعرانه و عاشقانه داریم  و ظاهراً آن را جز مقدسات میشماریم.  تصور شاعرانه و عاشقانه  گفتم چون  ما  معمولاً همه چیزهای خوب را زیر این عنوان جا می دهیم. شنیده ایم که در توصیف بعضی از اشخاص می گویند : آدم با فرهنگی است؛ و در مذمت بعضی های دیگر  می گویند: آدم بی فرهنگی است. دقیق تر این که ما یک تعریف دقیق از این مقوله نداریم. کسانی از فرهنگ تعریف حد اقلی دارند به این معنا که فرهنگ را در ادبیات و هنر خلاصه می کنند و در نهایت دیگر طیف کسانی قرار دارند که همه ی فعالیت ها و آفریده های مادی و معنوی انسانی را فرهنگ مینامند و آن را به دو نوع فرهنگ مادی و معنوی تقسیم می کنند. و مقدس گفتم ، چون اگر خدای ناخواسته بگویید که فرهنگ ما دارای کاستی هایی است که از شمار عوامل عقبمانی ما به شمار می روند ، آن گاه شما را ممکن است تکفیر کنند.

 

در مجله ی آسمایی چندین سال پیش بحثی داشتیم روی موضوع فرهنگ و اینک به بهانه ی  مهمانی مورد نظر و توام با برنامه ستدیوی شماره هفت ، بخش هایی از آن بحث  را که متن دیجیتال آن ها در دسترس اند  در سایت آسمایی نیز جهت استفاده ی خواننده گان گرامی دوباره منتشر می سازیم. 

ستدیوی شماره هفت بی بی سی
زمان: جمعه 4 دسامبر 2009 - 13 قوس 1388
موضوع : فعالیت های نهادهای فرهنگی افغانی در غرب

 

سرمقاله شمارهششم آسمایی- مارچ 1998
سخنی در مورد فرهنگ و تمدن

 

برگرفته از شماره نهم مجله آسمایی منتشره جنوری 1999
فرهنگ

از نـظـــر دانــشـمـنـدان و فــرهنگيــــان سرشناس افـغـــــان - بخش نخست
(گفت و شنود با استاد جاوید ، دکتور سپوژمی زریاب ، سید طیب جواد)

 

برگرفته از شماره ی 10 آسمایی- اپریل 1999
گفت و شنودها در مبحث فرهنگ با سید طیب جواد؛ دکتور دادفر سپنتا ؛ محمد زرين انځور ؛ عتیق الله پژواک

 

شماره 11 آسمایی - جولای 1999
حمید عبیدی
چند نکته در مورد پیوند مصیب سیاسی و مصیبت فرهنگی ما

 

برگرفته از شماره 11 آسمایی - تابستان 1999
فرهنگ
گفت و شنود با سید طیب جواد و استاد سعدالدین شپون

 

برگفته از شماره 12 آسمایی- اکتبر 1999

بحث فرهنگ
گفت و شنود با رهنورد زریاب

 

برگرفته از شماره 13 آسمایی- جنوری2000
بحث فرهنگ
رابطهء سياست و فرهنگ
گفت و شنود با پوهاند دكتور محمد احسان روستامل

 

برگرفته از شماره 13 آسمایی منتشره جنوری سال 2000

گام درست در يك راه دراز
نخستين همايش نهاد های فرهنگی

 


برگرفته از شماره 14 آسمایی- مارچ 2000

فرهنگ و سیاست
ادامه گفت و شنود با پوهاند احسان روستامل