حمید عبیدی

 

چند نکته در مورد زنده گینامه

 

و شخصیت کاوه آهنگ

 

نشر :  07.07.2013

گپی با خواننده

برگرفته از گزینه ی شعری

جزایر کوچک الفبا

بخشی از نوشتار های فرهنگی و ادبی کاوه شفق آهنگ

رسیدن:  08.07.2013 ؛ نشر :  09.07.2013

غزلی از  کاوه جبران و  گپکی از ما

 

رسیدن:  08.07.2013 ؛ نشر :  09.07.2013

"عاصی برای نسل من چه ارمغان دارد؟"*

 

چرا احمد ظاهر نمی میرد؟

بیست و چهارم جوزا را می توان تولد دوباره ی زنده گیِ هنری و بی مرگِ احمد ظاهر خواند. اما راستی، چرا احمد ظاهر نمی میرد؟

مانند هر انسان دیگر، من نیز منحیث شنونده و علاقه مند آواز و هنر احمد ظاهر، اجازه دارم برداشتم را از هنرش بیان کنم و هیچ پافشاری هم به درست بودنش ندارم.

آنچه احمد ظاهر را از دیگران متمایز می سازد، نه فقط....ادامه...

نگاهی بر یک شعر خانم زینت نور- سگی در کوچه های شعر

چیزی بیشتر از: "سبز باشی سعیدی عزیز!"

مرد نمیرد به مرگ

برخی نوشتارهای سیاسی و اجتماعی کاوه آهنگ

بني آدم اعضاي يکديگرند- مکثی بر جماعت گرایی و جامعه گرایی

هندوان ِ افغان باشنده گان بومی افغانستان اند

چند نکته و چند پرسش در مورد  روشنفکر و نقش وی در جامعه ی افغانی 

 

نشر :  06.07.2013

حمید عبیدی

یکی دو گپ در مورد جزایر کوچک الفبا نخستین گزینه ی شعری کاوه شفق آهنگ

سیر  یگانه

درنگی بر "جزایر کوچک الفبا"

برداشت هایی از

نخستین گزینه شعر های کاوه شفق آهنگ

مرغی

سکوت گرنگ جنگل را شکست

ای کاش

ترانه یی بلد بودم

کاوه شفق آهنگ را می توان از سرودهای "جزایر کوچک الفبا" شناخت،، سرود هایی که کودکی و نوجوانی پرماجرایم را به خاطرم مجسم می سازند: کودکی که...ادامه...

 

دو شعر از مجموعه ی جزایر کوچک الفبا :

- احمق

- زنده های مرده