نشر در آسمایی :  09.07.2013

کاوه شفق آهنگ

احمق*

 

چه عاشقانه

چه خوشباور

لم داده ام

در مرز هایی که سرودند برایم

و ندانستم که "مقدس" استعاره ی تلخیست

فروشِ باورم را

 

چه عاشقانه

چه شاعرانه

پرواز را در یخچال های واژه

و هویت را

در سرابستان تحریف می جویم

در چار ضلع جغرافیای "هیچ"

و می رقصم می رقصم می رقصم

 با ترانه یی

که نُت هایش گندیده اند

 

مقدس

مقدس

مقدس

و من گوسپندی که پندم دادند

با پندار های افتخار

و من گوسپندی اکنون

که خونم ارضاء می کند

اعتیاد مقدس را

من،

افسانه باور احمق

 

۱۷.۰۵.۲۰۱۲

---

* برگرفته از مجموعه ی شعری جزایر کوچک الفبا ، منتشره سال 2013

***

ورود به صفحه ی ویژه ی کاوه آهنگ در آسمایی