03.01.2020

حمید عبیدی 

به مدافعان و هواداران مولوی انصاری- بخش دوم

آیا ملاها واقعاً وارثان انبیا اند؟!

پیشتر از آن که به‌ سخنان آقای مولوی مجیب الرحمان انصاری در مورد سنگسار و بریدن دست بپردازم، میخواهم با استناد به منابع معتبر در مورد این که ملا و مولوی نظر به احکام اسلامی (آیات قرانی و احادیث نبوی) اصلاً حایز همان مقام و صلاحیتی باشند که ادعا میکنند ، چند نکته را به توجه برسانم.

حدیث ان العلما ورثة الانبیأ (همانا علما وارثان انبیأ اند) ، یکی از ابزار های مهم در دست ملاها و مولوی ها است تا با استناد بر آن برای خود موقف آخرین مرجع حقیقت را دست و پا کنند. و اما اگر این حدیث را با حديث اطلبوا العلم بالصين فان طلب العلم فريضة علي کل مسلم (علم را طلب کنيد حتی اگر در چين باشد ، طلب علم بر هر مسلمان واجب است)‌ یک جا بخوانیم و در نظر بگیریم، در این صورت علم تنها به امور دینی محدود نمیگردد و اطلاق عالم هم تنها به کسانی که در امور دینی تبحر دارند،‌ محدود نمیشود.

دلیل : در زمان حیات پیامبر ،‌ اسلام حتا به کشورهای همسایهٔ عربستان نه رسیده بود چه رسد به این که به چین رسیده باشد.

نتیجه :‌

منظور پیامبر اسلام از علم باید علم در معنای عام آن بوده باشد و نه تنها در معنای خاص آن .

در معنای عام علم از ریاضی تا فزیک و کیمیا و بیولوژی و طب و علوم طبیعی و تخنیکی دیگر تا فلسفه، تاریخ ، سیاست و علوم اجتماعی دیگر را احتوا میکند.

پس :

کار ملا همانا اجرای مراسم دینی است و کارعالم دینی پرداختن به امور دینی (کسی که واقعا در امور دینی تبحر داشته باشد . قابل توجه است که اکثریت مطلق ملا ها وحتا مولوی های خود ساخته عالم دینی نیستند و هر عالم دینی نیز ملا نیست).

پرداختن به مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، ‌تاریخی و عرصه های دیگر از صلاحیت دانشمندان کارشناسان این عرصه ها است و نه در صلاحیت ملا و مولوی.

عالم دینی در مورد مسایل سیاسی ،‌ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حقی بیشتر از توصیه اخلاقی در مورد جنبه های معین این عرصه ها را ندارد. برای کسب توانایی درک و فهم این مسایل و ارایه ٔ‌توصیهٔ اخلاقی در مورد آن ها همان گونه که در رشته های دیگر دانشجو در کنار مضمامین مسلکی، مضامین ممد را نیز فرامیگیرد و برای داشتن توان تفکر مستقل مکلف به آموزش منطق و فلسفه میشود ، آنانی که در رشته های دینی نیز تحصیل میکنند باید مضامین ممد دیگر را نیز بخوانند تا به صورت کلی بتوانند در حد اقل لازم جامعه و جهان و تاریخ و دورنمای آن بشناسند. احادیث بالا و نیز حدیث الحکمة ضالة المؤمن ياخذها حيث وجدها (حکمت و دانش حکيمانه گمشده مؤمن است هر جا که آن را يافت، دريافت مي کند)‌،‌ موید این نیاز و مکلفیت است. متاسفانه ملاهایی چون آقای مجیب الرحمان انصاری دارای حداقل فهم در مورد همچو مسایل نیستند.

چرا باید گفته های ملاها و مولوی های را نقد کرد

نظر به احکام دینی عصمت تنها خصوصیت پیامبران است و آن هم از زمان بعثت . از انسان های دیگر ممکن است اشتباه و خطا سربزند - حتا اگر عالم واقعی دینی هم باشند .

خذوا الحق من اهل الباطل و لا تاخذوا الباطل من اهل الحق، کونوا نقاد الکلام (حق را از اهل باطل اخذ کنيد و باطل را از اهل حق دريافت نکنيد، نقاد سخن باشيد) نه تنها نقد را منع نه میکند ،‌ بل بر آن حکم مینماید تا نقاد سخن باشیم و نه آن که کورکورانه هر سخنی را بپذیریم.

لذا انتقاد منطقی و موجه از ملا و عالم دینی،‌ هیچ منع دینی ندارد. بر خلاف آنانی که با تعصب و تندی و تحجر- ولو این کار با ادعای دینداری نیز باشد- سبب بدنامی اسلام و خلق مصیبت برای مسلمان میشوند باید مورد انتقاد قرار بگیرند ...

+

در مورد این که چرا سنگسار حکم قرآنی نیست و نیز در مورد مجازات دزد و مسایل مرتبط به آنها در پست های بعدی خواهم نوشت. و این نوشته ها را میتوانید ببرید نزد خود جناب مولوی مجیب الرحمان انصاری تا به آن ها پاسخ بدهند.

لینک این مطلب در فیسبوک

+

لینک بخش های دیگر این نوشتار:

پرسشی از مدافعان و هواداران آقای مولوی مجیب الرحمان انصاری

آیا ملاها واقعاً وارثان انبیا اند؟!

سنگسار حکم قرآن نیست

از حجاب اسلامی تا عجایب  ملایی

اهمیت اصولی تفاوت گذاشتن میان احکام عبادی و اجتماعی اسلام

اسلام رحمانی و یا اسلام تکفیری؟!

منابع  مرتبط با موضوع :

حجاب شرعی در عصر پیامبر

نوال السعداوی هبه رووف : زن، دین، اخلاق از دو نظرگاه مختلف (عنوان اصلی : المراه الدین الاخلاق)