05.06.2018

محمد عارف عباسی

دوست محترم و خوبی را از دست دادم!

 

06.06.2018

احمد ژوندون

امروز یک افغان وطندوست

و محافظ فرهنگ و ارزشهای ملی

 سرزمین ما درگذشت

 

آثار منتشرهٔ  پوهاند دکتور هاشمیان در آسمایی

 04.12.2012

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

ر و ز پشتونستان

از مطالعهء یادداشت مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک که توسط  و تبصره های محترمان داکتر محمداکبریوسفی و خصوصا از حمید عبیدی، خاطرات 61 سال قبل تداعی شد که لازم دانستم ...ادامه...

 

17.03.2013

طالب العلم سیدخلیل الله هاشمیان

عرایض عاجزانه خدمت

 جناب استاد نگارگرصاحب

 

19.04.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

 

24.05.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

اتهام های "ذکریا یوسفزی"

توطیهٔ دشمنان من است !

 

14.08.2013

دکتورسیدخلیل الله هاشمیان                                                

پیرامون نوشتۀ آقای فرید افغانیار

23.12.2013

دکتور سیدخلیل الله هاشمیان
 

مروری بر لاطایلات

 ناشی از روایات آقای روغ

 

06.06.2018

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان

 چشم از جهان بست

با تاسف خبر یافتیم که پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان  چشم از جان بست.

پوهاند هاشمیان  سابق استاد پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل،  پس از مهاجرت  مجلهٔ‌ آیینهٔ افغانستان را بنیاد نهاد و سالیان طولانی منتشر ساخت.  

از پوهاند هاشمیان در   نشریات افغانی  مقالات زیادی روی مسایل ادبی، فرهنگی و سیاسی منتشر شده است. چند مقاله از پوهاند هاشمیان در آسمایی نیز منتشر شده است.

آسمایی وفات پوهاند هاشمیان را به خانواده و همکاران وی و همه فرهنگیان افغانستان تسلیت میگوید.

 

28.04.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان

یک توضیح از زاویۀ

معیارهای علم زبانشناسی

 

20.11.2013

دکتور سید خلیل الله هاشمیان 

بحثی درعلم زبانشناسی*

صوت همزه در ساختمان صوتی (الفبا)

زبان دری  وجود نه دارد

 

30.11.2013

پوهاند دکتور سید خلیل الله هاشمیان

درود به روان

استاد  محمد اعظم عبیدی