تاریخ نشر : 25.04.2010

رهایی از دو زندان

گفت و شنود با خلیل الله زمر

        - بخش نخست

- بخش دوم

- بخش سوم

- بخش چهارم

        - همه بخش های گفت و شنود

        - زنده گینامه قلمی خلیل الله زمرخلیل الله زمر

        - خلیل زمر: حزب قبل از موقع به قدرت رسید؛ مصاحبه با بی بی سی

        - تأملی در باره مفهوم علمی صلح