03.02.2016

خالد خسرو

 

رویایی برای افغانستان

 

بی تعارف باید بگویم که رویایی برای افغانستان، متعلق به انسان های خوش بین در این سرزمین است؛ انسانهایی که بیشتر از گذشته به آینده می نگرند. نه حسرت گذشتۀ طلایی یی را دارند و نه در آن گذشته برای جبران شکست ها و ناکامی های خویش عظمت از دست رفته را می جویند. مردمی رویایی در سر دارند که گذشتۀ پُر ادبار و مصایب بی شمار خود را می شناسند، به دنبال رمانتیک سازی تاریخ و تمدن های کهن نیستند، و برای آینده جسارت، پشتکار و افکار کلان دارند.

واقعیت تلخ این است که ما برای افغانستان هیچ رویایی در سر نداریم؛ چون، بزرگترین آرزوی مان بازگشت به گذشته است: چه مسلمان رادیکال و چه ناسیونالیست عظمت طلب هر دو به دنبال "گذشتۀ طلایی" اند. همه حسرت گذشته را می خورند. بهترین و محبوب ترین آوازخوان ما هنوز احمد ظاهر است، "سرتاج" موسیقی ما سرآهنگ است، و بهترین آهنگ های فرهاد دریا برای "لیلی" و "فرشته" است، و "اوغایتای" سرشار از عاشقی و کاکه گی و سرزنده گی دوران "اعلیحضرت محمد ظاهر شاه".

وقتی زمان حال مملو از رنج و آشفته گی است و امید به آینده در پایین ترین سطح خود قرار دارد، خوردن حسرت روزهای خوش گذشته بدیهی ترین واکنش جامعه است.

رویایی برای افغانستان باید یک رویای مشترک باشد. باید بدانیم که در آینده ما چه گونه جامعه یی را با چه انسان هایی و بر اساس چه ارزش هایی می سازیم. این رویا باید فیلسوفان، سیاستمداران، عالمان، فعالان، قهرمانان و شیفته گان خود را داشته باشد. این ها هستند که به آرمان توده های بی شکل محتوا و حرکت می بخشند.

آرزوی من این است که افغانها هرگز وفاداری میهن پرستانه به سرزمین و آرمان یک دولت ملی دموکراتیک و با ثبات را از دست ندهند؛ به جای قهرمانان کاریزماتیک و انقلابی چه گوارایی به سیاستمداران کارآمد و پایبند رای و آرمان های مردم تکیه کنند. امیدوارم که ملت افغان با خردمندی فروتنانه و واقع گرایی خلاقانه راز پیشرفت ملت های کوچک و بزرگ جهان را درک کند. برای توجیه مشکلات و ناتوانی های خود به دنبال مقصر بیرونی نگردد و با جدیت و گشوده گی روی درک ناکامی ها و جستن راهکارها کار کند. امیدوارم که فیلسوفان، سیاستمداران و روشنفکران افغان به درک جمعی از تحولات بنیادین و آفرینش ارزش های نوین و رهایی بخش در افغانستان کومک کنند- درکی که مبتنی بر عقل جمعی تجربه گرا و عملگرا باشد.

*

پیوندهای مرتبط با موضوع:

- ورود به صفحهٔ‌ویژهٔ این سلسله

نوشتارهای منتشره در این سلسله :

(۱) - شامل آهنگ: اوباما و رویای افغانی- نیروی نگرش

(۲) -  حمید عبیدی: آيا ميتوانيم يک روياي قابل تحقق افغاني داشته باشيم؟

(۳) - عبدالرحمان مجددی- رویای قابل تحقق افغانی

(۴)- عمران راتب: رؤیاهای من برای افغانستان

(۵) - یعقوب ابراهیمی : من به حد اقل های می اندیشم

(۶) - عباس فراسو: چه گونه میان رویا و واقعیت پُل بزنیم