مقالات در مجله آسمایی

برگرفته از شمارهء 29 آسمایی -  جنوری 2005
روسيهء روسياه. . .

واکنش در برابر  گفته های وزير دفاع روسيه

 

برگرفته از شمارهء 20 مجلهء آسمایی مورخ  نوامبر 2001

محبوبیت و نقش شاه و مشکل شاه قلی ها

برگرفته از شماره دهم  آسمایی- اپریل 1999

امیدهای قرن از دست رفته و مسایل راه فردا

برگرفته از شمارششم آسمایی- مارچ 1998

سخنی در باره معنای وطن‌

برگرفته از شماره هشتم آسمایی- اکتبر 1998

پندارهـای ‌شيــــريـن ‌و واقــعيـتـهای‌تـلـخ

برگرفته از شماره سوم آسمایی- جون 1997

چند نکته در مورد زمینه های اجتماعی و تاریخی تبارز شخصیت و سجایای شخصی استاد پژواک

 نوشتار های دیگر در وبسایت آسمایی

آرشیف سخن روز و سرمقاله های مجله آسمایی