واکنش ها به نوشتار

تاریخ همه ی ما را محکوم کرده است

نشر : 12.05.2012

حمید عبیدی

پاسخی به بلاهت(1) آقای عالم افتخار

بحث روی نوشتار

تاریخ همه ی ما را محکوم کرده است 

متن از  فیسبوک برگرفته شده است

رسیدن: 26.04.2012 ؛ نشر : 26.04.2012

حمید عبیدی

وای بر ما اگر این آزادی آزادی باشد

پاسخی به آقای نجیب روشن

نجیب روشن مسوول ویبسایت آزادی