آرشيف صفحه سخن روز:

18.01.2008

 ترور بوتو- ترور« پروژهء پاکستان»

 22.04.2007

«چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند »- سخنی در مورد جبهه ملی

تاريخ نشر : 03.01.1386 . مطابق به 23.03.2007

« بهار بد » يا « بهار بدی »- در مورد طاعون طالبی و « ايدز  ذهنی»

 سخنی در آغاز دومين دههء نشراتی آسمايی
* مصالحه ملي ، همديگر بخشي  و يا عفو عمومي !؟
 * « به جای لعنت گفتن به تاريکی بهتر است شمعی افروخت»
 * آيا کرزي در قصر سفيد به مقصد خواهد رسيد؟
 *  فراخوان آسمايی : گفتمان های سازنده را جاگزين گفتمان انحرافی  کنيم
 * همبسته گي ملي سد مطمين در برابر سياست ناپاک پاکستان
* می خواهيم ملت شويم و يا « جمع پراگنده باقی بمانيم» ؟
 * انسان، انسانیت و انساندوستی را قربانی نکنیم- نکاتي در مورد « جنگ لبنان»
 * مشرف و پاکستان در ميان دو سنگ
 * در مورد انتخاب آقاي قانوني  به حيث رييس ولسي جرگه
 * پارلمان کنوني وچشم انداز آينده
 * يک نگاه ديگر به جنجال کارتون ها
 * سخني  چند در مورد جريان کار ولسي جرگه
 * پارلمان در برابر نخستين آزمون مهم
 * ابهام در آلمان
 * انتخابات - سمهم گيری در انتخاب سرنوشت ملی
* از حق انتخاب بايد استفاده کرد
* انتخابات آزاد ، امّا غير عادلانه

* حميد عبيدی: طنين زنگ خطر در پايتخت

* حميد عبيدی: زنگ های خطر به صدا در آمده اند
* توفان در تنور تابستان
* سخنی در چند  مسأله
* چند نکته در مورد « بحث روشنفکر »
*  گفت و شنود
چرا آسمايی روی نت آمد؟