رسیدن:  02.04.2014  ؛ نشر : 02.04.2014

سید حمید الله روغ
 

 

انتخابِ ما، انتخابات است!

 

به صلح و فردای بهتر رای بدهیم  

1

فردا انتخابات افغانستان آغاز می یابد. فردا، همان روزی است که باید فرا می رسید.
مردم تصمیم دارند در انتخابات حاضر شوند. معلوم است که منظور از حضور در انتخابات رأی دادن است؛ اما اینبار انتخابات اصلی پیش از رأی دادن دایر میشود. مردم با تصمیم شان برای حاضر شدن در مراکز انتخاباتی عزم قاطع خود را برعلیه "ضد انتخابات" ابراز می دارند.
اینبار نخستین مرزبندی ها پیش از رأی دادن صورت میگیرد؛ پیش از رأی دادن برای کاندیدان، مردم برعلیه "ضدانتخابات"رأی می دهند. مرز ها نه در میان کاندیدان، بل در میان "انتخابات" و "ضد انتخابات" جدا می شوند.
"ضد انتخابات" چی دارد؟ و چی نه دارد؟
"ضد انتخابات"مرمی دارد؛ راکت دارد؛ پول دارد؛ همکاری دشمنان را دارد- هم از داخل کشور؛ و هم از خارج کشور؛ "ضد انتخابات" تهدید می کند؛ ترور می کند؛ ویران می کند؛ تا بیشتر ازین چووووور کند!
"ضد اتخابات" چی نه دارد؟
"ضد انتخابات" هیچ فکر و برنامه یی برای ختم جنگ، برای آوردن صلح ؛ برای بهبود اوضاع وطن و مردم نه دارد.
مردم"انتخابات" را انتخاب می کنند، چون از 20  سال وحشت و ترور و چووووور این طایفۀ سیری ناپذیر، سیر آمده اند.
 
2
در تحت حضور امریکا در افغانستان، سه بار انتخابات شد : 2004  و 2009 و اینک 2014.
نظر و افاده این بود که انتخابات باید به نمایش دموکراسی در افغانستان مبدل شود.
انتخابات سال 2004 با همین افاده دایر شد.
انتخابات 2009 مغشوش شد که این چی است؟ بعد تر نوبت تعجب فرا رسید وقتی  افشا شد قدرت بزرگ امریکا - قدرتی که مدعی بود  برای ما بی خبرها دموکراسی آورده تا ما که یاد نه داریم،  یاد بگیریم چی قسم زنده گی کنیم - مهمترین دیپلومات خود را روان کرده بود به افغانستان و این دیپلومات صایب هم چند وظیفۀ مهم داشت از جمله یکی این که از موفق شدن یک نفر خاص در انتخابات ممانعت کند!!
اینک انتخابات 2014 در زیر این شرط و شرایط دایر می شود، که امریکا در انتخابات مداخله نه کند!؛ و مقصد ازین گفتار چند چیز است ، یکی این که هر کس از فهرست کاندیدان موفق میشود، دلش، از موفقیت  اشرف غنی در انتخابات باید ممانعت شود!!!
چرا ؟
چون موفق شدن اشرف غنی به معنای ختم یکی از بی لگام ترین دوره های زمامداری در افغانستان است؛ و بسیاری ها که در این دوره ی چووووور  غارت کرده اند و خرپول شده اند، هم از چوووور ِ خود می ترسند، هم از خر خود می ترسند ، و هم از پول خود می ترسند !
در انتخابات سال 2009 در مقابل جناب کرزی که اجازه نه بود تا موفق شود، امریکا همه کوشش ها را کرد که جناب داکتر عبدالله موفق شود.
در انتخابات 2014 هم، یکبار دگر، در مقابل جناب اشرف غنی ، جناب داکتر عبدالله صف بندی کرده است؛ و شانس های جناب داکتر عبدالله، بد هم نیست.
تفاوت در کجاست؟
تفاوت درینجا است که جناب  داکتر عبدالله فهرست کابینۀ خود را نشر کرده است.
و جناب اشرف غنی منشور تحول و تداوم را نشر کرده است.
منطق انتخاباتی جناب اشرف غنی، دیگر است: ما افغان ها باید توافق کنیم که آیندۀ خود را چگونه بسازیم؟؟
 
3
منشورتحول و تداوم یک فهرستی از تعهدات انتخاباتی نیست؛ تعهداتی که برای آن چیغ زده می شوند تا از آن ها خپ خپ سؤ استفاده ها شود :
         ما نمی خواهیم که هیچ چووور کننده یی پای در گِل باشد!
           ما می خواهیم که بام هر خانۀ ویرانه، کاه گِل باشد !
منشور تحول و تداوم یک برنامۀ انتخاباتی هم نیست؛ شاید مهمترین برازنده گی این منشور اینست که این منشور اصلاً یک برنامه نیست. منشور تحول و تداوم بیان اصول و مبانی فکری تأسیس یک اجماع افغانی است.
موفقیت اول دکتور اشرف غنی این است که این منشور به یک زبان عام فهم نوشته شده است. هر افغان می تواند آن را بخواند و آن را بفهمد.
موفقیت دوم دکتور اشرف غنی اینست که این منشور توانسته است یک خطاب جامع  به آدرس همه افغانان باشد. در این منشور هیچ افغان خود را مستثنی احساس نه می کند؛ برای شاید نخستین بار به این سوال جواب داده می شود که چگونه یک مبنای همه گانی، اساس توافق ما افغانان قرار گرفته می تواند .
موفقیت سوم دکتور اشرف غنی اینست که برای بار نخست در طی 20 سال گذشته، یک کاندید انتخابات، خود را در برابر ختم جنگ و استقرار صلح در وطن، رسماً متعهد می داند. در منشور، مفهوم صلح پایدار در وطن ما مطرح می شود و جوانب ملی و منطقه یی و بین المللی تأسیس ثبات برای این صلح پایدار مورد بحث قرار می گیرند.
این سخن دوست من جناب روشنیالی دقیق است که این مباحث، خاصتاً از نظر نقش و نقشه های پاکستان هنوز باید تکمیل و تدقیق شوند .
کشور های ایساف کوشش می کنند از دورۀ گذشته یک ارزیابی خوشبینانه بدهند، زیرا کاملاً اشکار است که عدم موفقیت دورۀ گذشته، اصلاً عدم موفقیت خود ایساف است. باز هم همین کشورهای ایساف در برابر اصرار جناب سپنتا اعتنایی نشان نه داده اند که امریکا باید پس از خروج خود از افغانستان، یک میکانیزم بین المللی و منطقه یی  تضمین صلح در افغانستان را برجا بگذارد؛ امریکا این موضع روشن را تأیید و تأکید کند که صلح در افغانستان، از جانب پاکستان تهدید و تخریب شده است و می شود؛ پاکستان باید از جانب امریکا به رعایت صلح در افغانستان مکلف ساخته شود.
ازینجاست که ناظران بین المللی اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان را ،پس از خروج نیرو های ایساف، خوشبینانه ارزیابی نمی کنند.
این نظر هم دقیق است که تعهدات متقابل در میان افغانستان و امریکا، نه تنها حاکمیت ملی، بل تمامیت و استقلال افغانستان را نیز صریحاً ضمانت کند .
و اما این ملاحظات ، از اهمیت تاریخی منشور تحول و تداوم کم نمی کند؛ منشور تحول و تداوم، نخستین گام مهمی است که از جانب ما افغانان به سوی ختم دوران آگنده از فاجعۀ بنیادگرایی و جنگ، به سوی تأسیس یک خود آگاهی ملی برداشته شده است.
موفقیت چهارم دکتور اشرف غنی اینست که با درایت کامل به نسل جوان خطاب می کند- نسلی که در دوران فاجعه در افغانستان سر بلند کرده است و اما در ادامهء فاجعه در افغانستان ذی نفع نیست.
ما افغانان فقط دست در دست یگدیگر می توانیم از جنگ سبکبار شویم و به سوی آینده رهسپار شویم.
شجاعت داشته باشیم و در سیمای دکتور اشرف غنی سیمای شخصیت الهامبخش این حرکت دشوار و اما مشروع ما افغانان را ببینیم.
کودکان و کودکانِ کودکانِ ما را از مصیبت جنگ نجات بدهیم !
به منشور ختم جنگ و آوردن صلح پایدار رأی بدهیم !

***

لینک های مرتبط با موضوع:

دستگیر روشنیالی: جنگ افغانستان نتیجه ترس ازافغانستان است (نظری بر منشورتحول  و تداوم )

دکتور احمدسیر مهجور- استاد جامعه‌ شناسی سیاسی: نگرانی از تقلب در انتخابات

 

۱- منشور تحول و تداوم (مقدمه و فصل اول)

۲- منشور تحول و تداوم (فصل دوم)

۳- منشور تحول و تداوم (فصل سوم و چهارم)

 

انتخابات2014