04.10.2018

حمید عبیدی

به کدام نامزدها باید رأی داد و به کدام ها نه باید رأی داد

البته هر کسی خودش این حق را دارد تا تشخیص بدهد به چه کسی رأی بدهد و به چه کسی رأی نه دهد.

در این جا من معیارها و موازین خودم را برای چنین تشخیصی مینویسم. صد البته که اگر همسخنان دلچسپی داشتند،‌ میشود در مورد آن ها بحث کرد.

من امیدوارم که در انتخابات پیشرو، شمار بیشتر نامزدان جوان و از جمله زنان جوان به پارلمان راه بیابند. از جوانان منظورم فرزندان و وارثان آنانی نیست که عامل فاجعه ها اند و یا در ادامه بحران و جنگ ذینفع اند. منظور من جوانان پاکدل و پاکدست ، دارای دانش ،‌ وجدان بیدار و ارادهٔ ‌استوار برای خدمت به جامعه و کشور است- جوانان پاکنفس و متعهد به منافع و مصالح همه گانی و دارای تفکر ،‌ بینش و برنامه یی که بتواند به تأمین این منافع و مصالح کومک کند؛ جوانان باورمند و متعهد به دیموکراسی؛ جوانان عاری از تعصب تباری، زبانی ، سمتی ، مذهبی و جنسیتی و باورمند و متعهد به تفاهم ، همبسته گی و اتحاد ملی و خواهان ترقی ، عدالت و همبسته گی اجتماعی. البته اگر نامزدان میان سال و کهنسال هم به پارلمان راه مییابند، امیدوارم دارای صفات یاد شده باشند.

من همچنان امیدوارم از میان وکلای کنونی تنها آنانی دوباره انتخاب شوند که مشخصات یاد شده در بالا را داشته و آن را در دورهٔ‌ گذشته عملاً متبارز ساخته باشند.

یافتن ۲۵۰ نامزد دارای مشخصات یاد شده در میان هزارا ن نامزد انتخابات هم ممکن است و هم محتمل. من چنین کسانی را میشناسم و شما هم به یقین که چنین کسانی را میشناسید. و در نهایت کم از کم میتوان تشخیص داد که به چه کسانی نه باید رأی داد.

من شخصاً امیدوارم این نامزدها به پارلمان راه نیابند:

-  طالبان، تنظیم سالاران ، جنگ سالاران ،‌ چور سالاران و سران گروه های مافیایی و شبه مافیایی و فرزندان، وابسته گان و هواداران آنان؛

-  اشخاص دارای تعصبات تباری،‌ زبانی، سمتی و مذهبی؛

-  اشخاصی که در مورد آنان شک جاسوسی ، وابسته گی و دلبسته گی به کشورهای همسایه و دیگر دشمنان افغانستان وجود دارد؛

-  اشخاص تندزبان ، بدزبان ، بدفکر و بدنیت؛

-  اشخاص دروغگو و دورو و عوامفریب؛

- اشخاصی که به کرسی پارلمان به حیث دکان کسب منفعت شخصی و یا هم موضع دستیابی به اغراض سوو و ضد ملی دیگر مینگرند.

همچنان من بر این باورم که خرپول ها را از هر جنسی که باشند، ‌نباید به پارلمان راه داد؛ زیرا روشن است که اینان از این طریق در صدد خواهند شد تا روند قانونگذاری و طرح و تطبیق سیاست را در مسیر منافع آزمندانه خود شان سوق دهند و نه در مسیر منافع توده های میلیونی مردم . این به معنای مخالفت با فراهم ساختن میدان و فرصت برای خرپول ها برای سرمایه گذاری نیست. برخلاف من طرفدار آن هستم تا میدان و فرصت را چنان فراهم ساخت تاخرپول ها ثروت های شان را در داخل افغانستان برای رشد اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند - و اما طوری که هم خود از آن به صورت عادلانه سود ببرند و هم جامعه.

+

مطلب بالا اصلاً برای فیسبوک نوشته شده است و هموطنانی که در مورد نظری داشته باشند میتوانند آن را زیر این لینک بنویسند:

به کدام نامزدها باید رأی داد و به کدام ها نه باید رأی داد

+

مطالب بیشتر در آسمایی در مورد انتخابات:

- حمید عبیدی : به کدام نامزدها باید رأی داد و به کدام ها نه باید رای داد

 بحث به ارتباط همین نوشتار در فیسبوک

- دستگیر روشنیالی : د انتخاباتو هدف د ټولني حاکميت دی،نه د ټولني محکوميت

- سخن روز آسمایی: چند نکته در مورد اهمیت انتخابات پیشرو

لینک مطلب در فیسبوک برای ابراز نظر شما

- بحث شماری از صاحبنظران  در مورد معیار های تشخیص نامزدان شایسته در فیسبوک

- زنان به کدام نامزد وکلا باید رأی بدهند

- انتخابات پارلمانی و سخنان یک هموطن ساکت

بحث به ارتباط همین مطلب در فیسبوک