پوهنوال دکتور روستار تره کی:

 

الف: نقش اقوام در پروسهء تکامل ملت در افغانستان- ص1    ص2    ص3  ص4     ص5      ص6      ص 7

ب:  افغان قبیلوی ناسیونالیزم د مانډیالیزیشن  په منګلو کې