19 اپریل  2016

سخن روز

 

امروز کابل را باز خونین و ماتم زده ساختند

در  حمله انتحاری امروز در کابل ۲۸ کشته شده و ۱۸۲ تن زخم برداشتند.

این که از اعمال دشمنان ددمنش خشمگین شویم حق ما است.

این که دشمنان ددمنش و پیشتیبانان و همکاران شان را محکوم کنیم حق ما است.

این که از کاستی های نظام و مسوولان نظام در مبارزه با دشمنان افغانستان انتقاد کنیم ،‌ حق ما است.

و اما ، تجربه ها و درس های عبرت انگیز چند دههٔ جنگ را نباید فراموش کنیم.

یک جنگ اعلام ناشده علیه افغانستان جریان دارد. بُعدهای سیاسی و روانی جنگ اعلام ناشده را فراموش نباید بکنیم. موضعگیری و واکنش ما باید طوری باشد که صفوف مدافعان افغانستان را گسترده تر ، محکم تر و موثر تر بسازیم و دشمن را تضعیف کنیم و نه این که ناخواسته از روی احساسات و سطحی نگری به آسیاب جنگ روانی دشمنان آب بریزیم.

در افغانستان جنگ جریان دارد  یک جنگ تحمیلی و ویرانگر .   برایند این جنگ  از پیش معیین و تضمین شده نیست؛ برایندهای احتمالی این ها اند : سقوط به گذشته های فاجعه بار طالبی و یا تنظیم سالاری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعشی؛ یا دفع و رفع مخاطرات ، غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آیندهٔ مطلوب ممکن ...

پرسش بود و نبود تنها یک پاسخ دارد. ‌ نجات کشتی سرنوشت جامعه و وطن از توفان ویرانگر و رسانیدن آن به ساحل امن و گشایش راه برای فردای بهتر باید هدف مشترک افغانی ما باشد- هدف مشترک همه کسانی که آرزومند بقای افغانستان اند . تحلیل و ارزیابی ما اوضاع و  سیاست ها و کارکردهای حکومت و  برخورد ما نسبت به دولت ، دولتمداران  و همه عناصر موثر شامل در معادلهٔ‌ مرکب ‌قدرت و  تعریف ما از دوست و دشمن  نیز  باید از موضع همین هدف مشترک افغانی باشد.

تجربه های تلخ و عبرت انگیز گذشته را بیاد بیاوریم و حرف ها و پیشداوری های ساده لوحانهٔ گذشته را به یاد بیاوریم - به یاد بیاوریم و درس بگیریم و هوشیارانه عمل کنیم.

*

لینک های مرتبط با موضوع :

- آرشیف سخن روز

- با همبسته گی و اتحاد ملی باید به تروریزم پاکستانی پاسخ داد

- صلح بلی و اما نه به بهای گران تر از قیمت جنگ

- مذاکرات صلح - بلی و اما...