نهم اگست 2015

سخن روز

با همبسته گی و اتحاد ملی

باید به تروریزم پاکستانی پاسخ داد

 

 

پاکستان مسوول اصلی جنایات خونین اخیر در افغانستان است- همانند هزاران کشتار خونین تروریستی و ویرانی وحشیانه دیگر در افغانستان.

پاکستان چند دهه پیش جنگ اعلام ناشده در برابر افغانستان را آغاز کرد. این جنگ که مراحل گوناگونی را سپری کرده امروز نیز ادامه دارد. طالبان هم مجریان همین جنگ اعلام ناشدهٔ پاکستانی اند. برای اثبات این ادعا بوجی بوجی سند و مدرک وجود دارد- از جمله اظهارات روشن ، بی پرده و بدون ابهام عالیترین مقامات ، سیاسی و نظامی اسبق پاکستان.

*

جنگ امریکا در افغانستان که به نام مبارزه با تروریزم ۱۳ سال ادامه داشت حد اکثر چیزی بیش از شاخه بُری نبود . این شاخه بری عملاً ‌منجر به تبارز دوبارهٔ طالبان و مواجه شدن افغانستان با مرحلهٔ‌ تازهٔ ‌بحران گردید، زیرا امریکا در برابر منبع اصلی تولید و صدور تروریزم - پاکستان- اقدامات موثر را انجام نداد.

تجربه نشان میدهد و ثابت میسازد که ما افغان ها برای ختم مصیبت جاری نه باید چشم به راه اقدامات خیرخواهانهٔ بیگانه گان باشیم؛ ‌نه باید چشم به راه استرحام پاکستان و دیگر دشمنان افغانستان باشیم ؛ نه باید چشم به راه سر عقل آمدن تروریستان باشیم...

تنها با تفاهم ، ‌همبسته گی و اتحاد ملی و تبارز ارادهٔ ‌قاطع و توانایی ملی است که میتوان توطیه های کثیف دشمنان افغانستان را ناکام ساخت.

بیایید تا دیر نشده است برای نجات افغانستان و جامعهٔ‌افغانی در یک صف گسترده قرار بگیریم - هر نیرو ، ‌حزب ، گروه و حلقهٔ‌افغانی و همه افغان هایی که خواهان رستگاری ملی اند ،‌ باید در این صف واحد افغانی جای خود را داشته باشند.