25.07.2016

اعطای عضویت افتخاری انجمن

هیات اجراییه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطرخدمات شایسته و حضور فعال در دفاع از حق و حقوق مردم افغانستان برای جناب حمیداله عبیدی شخصیت محترم علمی ، فرهنگی و فعال حقوق بشر، بر وفق بند دوم ، ماده ششم اساسنامه ، عضویت افتخاری انجمن را اعطا مینماید.

اتخاذ تصمیم درزمینه به اساس معیارهای مندرج اساسنامه و با نظرداشت اندیشه ، کار و فعالیت پیرامون حقوق بشر ، حاکمیت قانون، حقوق شهروندی،حیات مدنی، دفاع ازداعیه مهاجران و پناهنده گان و نقش موثر در خدمت به افغان و افغانستان و اقلیت افغان در اروپا ، صورت گرفته  است.

 خوشبختانه عبیدی ورجاوند نه تنها واجد این معیار ها بوده، بل ، طی حدود بیشتر از دو دهه در اروپا به مثابه مسوول مجله و سایت وزین آسمایی ، کار سترگ را درعرصه روشنگری، خردورزی و بازتاب حقایق تراژیدی خونبار افغانستان انجام داده و پیوسته از صلح و ثبات و استقرار حاکمیت قانون دفاع مینماید .

درحالی که زاد روزاین مرد آهنین را مبارک باد گفته و گرامی میداریم، برای شان طول عمر و موفقیت های مزید آرزو میبریم. 

امیدواریم همان طوری که عبیدی گرامی  به مثابه عضو افتخاری انجمن حقوقدانان نیز در داعیه حق و حقوق انسان کماکان پیشگام باشد. 

                با حرمت

                 هیات اجراییه انجمن

                 میرعبدالواحد سادات

*

پیوندهای مرتبط به موضوع:

نامهٔ امتنانیهٔ به انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا