سخن روز

رسیدن:  17.01.2014  ؛ نشر :  17.01.2014  

آیا دکتور اشرف غنی انتقاد پذیر است

و  

از اشتباهات خود خواهد آموخت؟!

 

این روزها از برخی گفته های آقای اشرف غنی وسیعاْ انتقاد شد. این که انتقاد کننده گان با کدام زبان و نیت سخن گفتند گپ دیگری است- و اما این انتقادات در اصل موجه بودند. یک نامزد ریاست جمهوری آن هم یک شخصیت اکادمیک باید مرز فاصل میان خوش طبعی و لطیفه گویی با اهانت و بدزبانی را بداند و همچنان در بیان خود چنان دقیق باشد که از گفته هایش تعبیر های آنچنانی شده نه تواند.

سخن پرنده یی است که وقتی از دهان پرید دوباره شکار شده نه میتواند. و اما ،‌ اگر اشرف غنی به این انتقادات توجه کند و از اشتباهات خود بیاموزد این یک نکته ی مثبت را در شخصیت و کرکترش نشان خواهد داد. خوب روشن است که شاید خود اشرف غنی فرصت نه داشته باشد تا روزمره مطالبی را که در موردش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نوشته میشوند،‌بخواند ؛ و اما اگر او یک تیم منظم کاری داشته باشد و با همکاران خودش چنان فضای کاریی ایجاد کرده باشد که بتوانند با او چنین مسایلی را بدون ماستمالی در میان بگذارند، این نیز بدون شک یک صفت مثبت در شیوه ی رهبری او را نشان خواهد داد.

آقای حامد کرزی گرچی آدم بردبار و گپ شنو است و اما متاسفانه در بیش از یک دهه زمامداری نه توانست میان عامیانه سخن گفتن و عام فهم سخن گفتن تفریق بگذارد. و یا هم شاید کسانی در پیرامونش نه بودند تا او را متوجه ی این کاستی بسازند...

این خوب است که ذهنیت عامه و به خصوص کسانی که در شکل دهی ذهنیت عامه نقش دارند با کنجکاوی و دقت متوجه گفتار و کردار نامزدان ریاست جمهوری اند.

شاید گفته شود که برخی نامزدان دیگر و معاونان شان چیزهای بسیار بیشتر و جدی تری برای انتقاد شدن دارند ،‌ که بنابر عواملی کاستی ها و خطاهای شان با دیده ی اغماض نگریسته شده است. خوب در این میان خوشبینی ها و بدبینی ها و غرض ورزی های ناسالم هم ممکن است نقش داشته باشند. و اماِ‌، از جهت دیگر باید گفت که میزان توقعات از آقای اشرف غنی بنابر سطح تحصیلات و سوابق کاری اش به حیث دکتور علوم ، استاد دانشگاه ،پژوهشگر و کارشناس سطح بین المللی و نیز وظایفی که تا همین چندی قبل در افغانستان عهده دارش بود و نیز سطحی که در گفت و شنودها با رسانه ها در گذشته از خود نشان داده بود ،‌بسیار بلندتر است. وقتی از چنین شخصیتی سخنان و حرکات آنچنانی سربزند خواهی نه خواهی،‌واکنش وسیعتر و تندتری را سبب میشود تا مثلن کسانی که از راه نامیمون ویرانی های جنگ و بحران فرصت ورود به میدان سیاست را یافته اند.

*

آرشیف سخن روز