17.12.2014

سخن روز

چند نکته در مورد جنایت تروریستان در پیشاور

- ترور در هر صورت و باز ترور هدفمند افراد غیر نظامی و به خصوص کودکان و نوجوانان مصروف درس در  مکتب ،‌ عمل جنایتکارانه است.

- آنانی که در پیشاور مرتکب جنایت شدند، ‌فرزندان آی اس آی و مولود سیاست نظامیان پاکستان بودند.

- پاکستان در تمام مراحل جنگ اعلام ناشده ی خود علیه افغانستان از تروریزم به حیث یک ابزار مهم بر ضد افغانستان استفاده کرده و طی یک دهه ی اخیر تروریزم را به یکی از ابزار های اصلی جنگ ضد افغانی خود مبدل ساخته است.

- پاکستان یک دولت دروغگو است ؛ این حقیقت بارها برای جهانیان ثابت شده است. این که جهان چرا با این دولت دروغگو ،‌ مولد ،‌ صادرکننده و پشتیبان تروریزم،‌ چنان که باید برخورد نمیکند،‌ از لحاظ عقل سلیم و وجدان انسانی قابل پذیرش نیست؛ و اما با توجه به بازی های قدرت های بزرگ جهانی و منطقه یی و تضاد اهداف و منافع میان آنان و مهارت نظامیان پاکستان برای مانور در میان این قدرت ها و منافع آنان، درک علل این وضعیت چندان دشوار نیست ؛ به خصوص که هدف سیاست تامین منافع تعریف شده و این منافع هم در بسا موارد با ارزش های عموم بشری اخلاقی و حتا قوانین نافذه ی بین المللی ،‌ نه تنها همنوایی ندارند ،‌ بل حتا در تضاد با آن ها بوده میتوانند.

- سفر راحیل شریف لوی درستیز پاکستان به افغانستان در پی ترور دیروز در پیشاور، تلاشی است برای فرار از مسوولیت نظامیان پاکستان در این جنایتی که نتیجه و پیامد سیاست ها و پلان های جنایتکارانه ی خود شان است.

- افغانستان به حیث قربانی خونین جنگ اعلام ناشده ی پاکستان ،‌ نه باید به نظامیان پاکستانی فرصت بدهد تا جنایات خود را در پس پرده ی طرح اتهامات علیه افغانستان ( کشوری که وجب به وجب خاک آن بار بار خونین و ماتمزده شده است)، پنهان نمایند.

- نظامیان پاکستانی آن قدر دروغ گفته اند که مردم افغانستان دیگر به هیچ گونه وعده ی شان نمیتوانند اعتماد بکنند. پس نظامیان پاکستان اگر بالفرض روزی واقعا تصمیم بگیرند تا به جنگ اعلام ناشده ی خود شان علیه افغانستان پایان بدهند،‌ این را باید بدانند که این اراده ی خود را باید نخست در عمل به گونه ی روشن ثابت بسازند تا بتوانند اعتماد جانب افغانی را کسب نمایند.

- و به آنانی که از رسانه های خارجی میخواهند به ما درس بدهند باید گفت: ما فراموش نکرده ایم که در فاجعه ی افغانستان ،‌ رسانه ها چی نقشی ایفا کرده اند...

*

مطالب مرتبط با موضوع :

آرشیف سخن روز

افغانستان و خطر هژمونی پاکستان

مسایل موجود در مناسبات افغانستان و پاکستان