14/06/2014

سخن روز

  به آینده بهتر رای بدهیم

به مناسبت دور دوم انتخابات

امروز مردم به دست خود سرنوشت خویش را رقم میزنند.

طبعاً هر رایدهنده حق دارد تا به نامزد مورد نظر خود رای بدهد. طبعاً مردم این حق را دارند تا رای شان امانت ملی  غیرقابل دستبرد شمرده شود. مردم این امکان را هم دارند تا خود نیز در پاسداری از این امانت فعالانه سهم بگیرند: اگر نامزدان و تیم ها و پشتیبانان آنان دست به تقلب نزنند ،‌ اگر ناظران،‌ مشاهدان و رسانه های جمعی نیز نقش خود را چنان که باید ایفا نمایند و اگر ذهنیت عامه در این مورد چنان که شاید و باید حساس باشد ، آنگاه دست زدن به تقلب منتفی خواهد شد- مشروط بر این که هرگونه تقلب صرفنظر از این که به نفع و یا ضرر این یا آن نامزد باشد ،‌ مردود شناخته شود.

البته بهتر میبود اگر هر دو نامزد پیشاپیش در مورد  تشریک مساعی برای جلوگیری از تقلب و مسایل  اصولی دیگر در رابطه به  تامین انتقال مسالمت آمیز قدرت در مطابقت با قانون و پیشگیری از بروز بحران های احتمالی با هم به تفاهم و توافق میرسیدند و این توافق را مشترکاً به اطلاع مردم میرسانیدند.

به هر رو ،‌ دیروز گذشته است . امروز باید در این مورد اندیشید که بر اساس کدام معیارها و موازین هر دو نامزد را ارزیابی نماییم تا نامزد دلخواه مان را مشخص ساخته و فردا به او رای بدهیم .

و اما ، ‌مسوولیت ملی ما در قبال انتخابات فردا پایان نخواهد یافتد، بل تا  انتقال قدرت به رییس جمهور منتخب ادامه مییابد.

با توجه به  پیچیده گی و حساسیت اوضاع و احوال در افغانستان و پیرامون آن  باید با دقت متوجه بود و اجازه نداد تا دشمنان افغانستان ،‌ روند انتخابات را که پل عبور به فردا بهتر است ماین گذاری کنند. سپری نمودن موفقانه ی  این آزمون ملی- تاریخی  مستلزم  هوشیاری ، ‌خرد ،‌ احساس مسوولیت و تدبیر   تمام جامعه و به خصوص نخبه گان سیاسی و به درجه ی اول دو نامزد ریاست جمهوری است.

به امید این که برنده ی انتخابات، رییس جمهور خوب برای تمام افغان ها و افغانستان  شود !

به آرزوی این که بازنده ی انتخابات با قبول باخت و ابراز آرزوی موفقیت برای رییس جمهور آینده ،‌ خود را شریک پیروز در این روند سرنوشتساز ملی بشمارد!

و اولتر از همه به آرزوی این که انتخابات فردا از نظر میزان مشارکت  حماسه ی ۱۶ حمل را تحکیم ببخشد!

همچنان به امید این که نهادهای ذیربط از اشتباهات دور گذشته درس های لازم را گرفته باشند!

*

آرشیف سخن روز

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014