22/06/2014

انتخابات را به باخت مردم افغانستان و افغانستان مبدل نسازیم

آقای سخیداد هاتف در صفحه ی فیسبوک خود نوشته اند:

تیم اصلاحات و همگرایی بسیار بد عمل می کند. اگر این تیم چیز خاصی می داند باید آن را با مردم افغانستان در میان بگذارد، تا همه بفهمند که نباید  منتظر روند شمارش رای ها و رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نشست. اگر چنین چیزی نیست، برای من اصلا قابل فهم نیست که چرا "حالا" باید تظاهرات کرد.

من از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می کنم. اما این تیم به من ( و هزاران همچو من) نمی گوید که چه کار شده و چرا داکتر عبدالله رابطه ی خود را با کمیسیون انتخابات قطع کرد. حالا آقایان نشسته اند و با خاطر جمع تر مهندسی می کنند. آیا داکتر عبدالله و همراهان اش چیزهایی را می دانند و فکر می کنند که علنی کردن شان به مصلحت نیست؟ کدام مصلحت؟ اگر از شورش مردم می ترسید، به مردمی که به شما رای داده اند با صراحت تمام بگویید که خشونت و توسل به تفنگ را به هیچ رو مجاز نمی دانید.

حال میتوان با نظر آقای سخیدادهاتف موافق بود و یا نبود. و اما هاتف با این موضعگیر یک مشخصه ی بارز روشنفکر بودن - داشتن تفکر مستقل و انتقادی- را متبارز میسازد. اگر روشنفکران به جای سکوت و یا بدتر از آن پشتیبانی بدون قید و شرط از مواضع تیم های رقیب،‌ از دیدگاه مستقل و انتقادی به مسایل و قضایا بنگرند و با سیاستمداران و تیم های مدعی قدرت از چنین موضعی برخورد کنند و به روشن سازی ذهنیت عامه بپردازند، به یقین که برآیند از وضعیت کنونی به سمت استقرار دیموکراسی خواهد بود و نه برگشت به تجربه های تراژیک گذشته . سووتفاهم نشود، این تنها وظیفه ی روشنفکران هواداران تیم آقای عبدالله عبدالله نیست ، وظیفه ی روشنفکران هوادار تیم آقای اشرف غنی نیز است ،‌ تا از دیدگاه مستقل و انتقادی به مسایل و قضایا بنگرند.

هنوز سنجه هایی در دست نیستند که بتوان گفت تنها یک طرف تقلب کرده است و یا گفت کدام طرف کمتر و کدام طرف بیشتر تقلب کرده است. نامزدان با تعهد بر رعایت عملی  قوانین نافذه و با به رسمیت شناختن نهادهای ذیصلاح و قواعد بازی وارد میدان انتخابات شده اند .  برای شناسایی و تثبیت تخلف ها و تقلب ها و خنثا سازی تاثیر آن ها بر نتایج انتخابات در قانون ، طرزالعمل ها ‌و میکانیزم های مشخص  موجود اند .

در این شکی نیست که انتخابات بخشی از روند دیموکراسی است. این روند در افغانستان دارای کاستی های مادرزادی است و نیز  در آن دست اندازی و خرابکاری های آشکار و نهان جریان دارند. رفع این کاستی ها و برچیدن زمینه های موجودیت دست اندازی ها  و خرابکاری ها ، ‌یک شبه امکان پذیر نیست .

و اما در این شکی نیست که انتخابات در ذات خود یک روند دموکراتیک است؛ رسیدن به آینده ی بهتر تنها و تنها  با تقویت و تعمیق این روند و نهادینه ساختن دیموکراسی ممکن است.   سد شدن در برابر این روند به معنای تلاش برای مصادره ی امیدواری مردم به فردای بهتر و راندن افغانستان به سوی پرتگاه فاجعه است.

از این نظر سخیداد هاتف کاملاً حق به جانب است که مطالبه می کند یا دلایل تان را روشن به مردم بگویید و یا این کار ها را نه کنید؛ و نیز  با صراحت و تاکید اعلام کنید خشونت و توسل به تفنگ را به هیچ رو مجاز نمی دانید .

گفتن کافی نیست . باید تا دیر نشده است زمینه ی بروز فعل و انفعالات انفجاری و غیرقابل کنترول را برچید.  همه کسانی که به حفظ نظام  و اصلاح و تحول آن در مسیر دیموکراسی متعهد اند باید بدانند که دشمنان نظام و موجودیت افغانستان در کمین چنین فرصتی نشسته اند و نباید به دشمن چنین فرصتی فراهم ساخته شود - در غیر آن نتنها هردو تیم رقیب انتخاباتی و مجموع نظام ، ‌بل مردم افغانستان و افغانستان هم بازنده خواهند شد.

***

پیوند های مرتبط با موضوع:

آرشیف سخن روز

صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014