19.07.2017

سخن روز آسمایی

به توطیه گران فرصت ندهیم تا گذشته را تکرار کنند

با توجه به اوضاع و احوال کنونی کشور ،  میتوان گفت که اگر باز دچار خطا شویم ممکن و محتمل است تا کشور و جامعهٔ ما به پرتگاهی سقوط کند که نه تنها همه دستاوردهای دورهٔ‌ پسا طالبانی را نابود بسازد، بل ممکن و محتمل است کشور و جامعهٔ را با فاجعهٔ‌ بزرگتر از هر فاجعهٔ‌ گذشته مواجه بسازد.

به همین جهت این بسیار مهم است تا هر یک ما نفس عمیق بکشیم ؛‌ احساسات و هیجانات را کاملاً کنار بگذاریم ؛ و با خونسردی تمام عاقلانه، همه جانبه ،‌ دورنگرانه و مسوولانه فکر کنیم. بسیار مهم است تا دریابیم که کدام عناصر ، گروه ها و نیروها در تداوم و تشدید بحران ذینفع اند و کدام عناصر، گروه ها و نیروها در مهار کردن بحران و باز کردن راه برونرفت از وضعیت کنونی و رفتن به وضعیت مطلوب ممکن ذینفع اند. چند نکتهٔ در خور توجه را میتوان چنین نشانی کرد:

 - از نظام کنونی با وجود همه کاستی هایش، ‌باید  در برابر طالب و داعش کرد- چون شکی وجود ندارد که طالب و داعش و امثال شان افغانستان را به گودال تباهی سوق خواهند داد؛

-  روشن است که حکومت کاستی های بسیار دارد. و اما، بخشی بزرگی از این کاستی ها و کجی ها ناشی از حضور تنظیم سالاران ، جنگ سالاران ،‌ تیکه داران تباری ،‌عناصر مافیایی و فاسد در درون نظام است. به همین جهت این مسوولانه و عاقلانه است تا ماهیت ،‌ منافع و اغراض غیر مشروع و ضد مردمی عناصر و گروه های مافیایی، توطیه گران و ماجراجویان و از جمله تنظیم سالاران و جنگ سالارانی را که از گذشته درس های لازم را نگرفته اند باید افشا کرد . نباید اجازه داد تا این عناصر مخرب با عوامفریبی و توطیه گری اوضاع را بدتر از آن چه که است بسازند. به همین جهت از حکومت با وصف همه کاستی هایش باید در برابر ماجراجویانی که در این روزها با دست زدن به هر اقدامی در صدد سرنگونی آن اند، دفاع کرد.

  -درس های عبرتناک  تجارب تلخ گذشته را  حتا برای ی‍ک پلک نباید فراموش کرد. نخستین درس همانا مبارزه در برابر هر گونه خطر تکرار خطاهای گذشته است ؛ اگر آن چه را که مثلاً بر کابل و کابلیان و بر کل افغانستان در دوره ی تنظیم سالاری و جنگ سالاری گذشت اصلاً بتوان خطا نامید.

*

این که کاستی های موجود در نظام و حکومت را چه گونه میتوان اصلاح کرد،‌ مساله یی است که باید به آن پرداخت. و اما،‌ به فریبکارانی که در اصل خود موجب مرض اند نباید فرصت داد تا در سیمای ناجی مردم را فریب دهند.

**

ما در گذشته بار بار با عجله و نادرست گز کرده ایم و یا حتا گز ناکرده بریده ایم ؛ این بار با عبرت گرفتن از گذشته بهتر است تا صد بار چه که هزار بار گز کنیم و سپس ببریم. گز کردن پس از بریدن کار بی فایده و در این مورد خاص فاجعه آور است.

***

مطالب بیشتر در آرشیف سخن روز آسمایی