18.08.2017

سخن روز آسمایی

روز استرداد استقلال و مبارزه برای فردای بهتر

۲۸ اسد سال ۱۳۹۶( برابر با ۱۹ اگست ۲۰۱۶) مصادف است با نود و هشتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان.

نهضت دورهٔ ‌امانی با‌ دو آرمان به هم مرتبط و دو سربلندی سترگ استرداد استقلال و آغاز کوشش برای پیشرفت، نوسازی معاصر و بهروزی افغانستان و جامعهٔ ‌افغانی در تاریخ ثبت شده  است. هيچ سند و مدركي در دست نيست كه نيات نيك مشروطه خواهان و شخص شاه امان الله را برای تحقق این آرمان ها زير پرسش ببرد.

شاه امان الله و یارانش در نهضت امانی مافوق انسان نبودند که مرتکب اشتباه نگردند بلی در جریان اصلاحات نهضت امانی دچار اشتباهاتی شد. و اما، این اشتباه در اهداف نبود،‌ بل در شیوهٔ‌ تحقق اصلاحات و دستیابی به اهداف بود. به رغم همه اشتباهات، نهضت دورهٔ‌امانی بزرگترین چانس تاریخ ما در قرن بیستم بود- چانسی که با درد و دریغ بسیار آن را از دست دادیم.

در این نیز شک و تردیدی وجود ندارد که استعمار نه میخواست افغانستان مستقل و موفق به سرمشق مردمان دیگر تحت استعمار مبدل شود و به همین جهت از هیچ کار ممکنی برای ناکام ساختن نهضت امانی دریغ نورزید. تکفیر و نفاق افگنی سلاح اصلی برای سرکوب این نهضت بود.

و دیری نگذشته بود که مردم دریافتند چه اشتباهی را مرتکب گردیده اند...

امروز در سدهٔ‌ بیست و یکم نیز ما در برابر همان وظایفی قرار داریم که شاه امان الله مطرح کرد و در راه انجام آن ها گام نهاد. امروز نیز یگانه راهی که میتواند ما را به آیندهٔ بهتر برساند از نظر ماهیت مسیری است که شاه امان الله پیش پای ما نهاد. به همین جهت است که هیچ شخصیت دیگر یک سدهٔ‌ اخیر قابل مقایسه با شاه امان الله نیست.

بیایید سالروز استقلال افغانستان را با بزرگداشت از آرمان های بزرگی که نهضت امانی مطرح کرد، با بزرگداشت از شخصیت های نامدار و سربازان گمنامی که زنده گی شان را وقف این آرمان ها کردند و بزرگداشت از شاه امان الله که نماد این آرمان ها است تجلیل کنیم.

بیایید تا در این روز تاریخی در مورد گشایش راه برای برون رفت از بحران جاری و گشایش راه برای فردای بهتر فکر کنیم آرمان های سترگی که نهضت امانی مطرح کرد قطب نمای این فردای بهتر است.

بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سدهٔ اخیر و گرفتن درس های لازم از آن ،‌ با روشنگری و ایجاد گفتمان معاصر در مورد این آرمان های تاریخی ، زمینه ها و توانایی های لازم فکری و فرهنگی را برای تحقق این آرمان ها ایجاد نماییم.

بیاید تا:

-  از همت و ارادهٔ‌ مبارزان راه استقلال ،‌ آزادی ،‌ نوسازی معاصر ،‌ ترقی و بهروزی افغانستان الهام بگیریم و  اطمینان به نفس را در خود اعاده نماییم ؛

- از ماهیت و خصلت افغانی و ترکیب بین الافغانی  جنبش مشروطیت الهام بگیریم  و بر گفتارها قومگرایانه و بحران عدم اعتماد غلبه کنیم ؛

- از تجربه های گذشته درس های لازم را بگیریم و از سطح دانش و فهم امروزی یک آرمان قابل تحقق افغانی را مطرح کرده و برای عملی ساختن آن مبارزه بکنیم.

اگر چنین نه کنیم ،‌ در برابر تاریخ و نسل های آینده مسوول خواهیم بود.