04.01.2017

سخن روز آسمایی

چند نکته در مورد اظهارات اخیر آقای عطا محمد نور

اظهارات آقای عطا محمد نور در برنامهٔ به عبارت دیگر بی بی سی،  واکنش های مختلفی را در پی داشته است- حتا در دورن جمعیت اسلامی افغانستان نیز.

در مورد این که چه چیزی سبب شده تا آقای عطا محمد نور، با رییس جمهور غنی به مذاکره و تفاهم بپردازد، نیز ادعاهای گوناگونی مطرح شده اند.

پنهان نیست که شورای نظار از همان اول نیز  تنها از نظر ظاهری  بخشی از جمعیت اسلامی بود.  با به قدرت رسیدن مجاهدین در کابل، اختلافات میان دو بخش جمعیت  و میان شخص  استاد برهان الدین ربانی و قومندان احمد شاه مسعود نیز بیشتر گردید. بحران در جمعیت اسلامی افغانستان پس از شهادت استاد برهان الدین ربانی عمیق تر و گسترده تر گردیده است. به همین ترتیب شورای نظار نیز دیگر در عمل به حیث یک گروه متشکل وجود خارجی ندارد.

واقعیت این است که کوشش ها در پنج سال اخیر برای برگزاری کنگرهٔ‌ جمعیت اسلامی و مبدل ساختن آن به یک حزب واحد سیاسی دارای برنامه، سازمان و رهبری واحد به نتیجه نرسیده است.  جمعیت اسلامی ، اکنون بیش از هر زمان دیگری جمع پراگنده است. در چنین شرایطی ولو کنگرهٔ‌ جمعیت اسلامی برگزار شده بتواند، احتمال بسیار وجود دارد تا به جبهه گیری ها و حتا انشعاباتی منتج گردد.

این که موقف جدید  آقای عطا محمد نور بر موقعیت و نفوذش میان هواداران وی چه تأثیری بر جا خواهد نهاد، نیز پرسشی است که از همین اکنون نمی توان به آن پاسخ داد.

این ممکن و محتمل است تا آقای عطا محمد نور و مهره های هوادار وی در درون و بیرون از جمعیت اسلامی، بکوشند تا بالاخره  کنگرهٔ‌ جمعیت را دایر کنند  و از خیر این که حتماً همه پارچه های و مهره های این جمع پراگنده در کنگره اشتراک ورزند بگذرند.

اگر آقای عطا محمد نور نتواند در نقش یک رهبر با صلاحیت یک حزب متحد و دارای برنامه، سازمان و ساختار منسجم  وارد میدان بازی شود، توافقات وی با رییس جمهور ولو گرهی از مشکل شخصی اش را بگشاید، ولی از نظر سیاسی  نه به نفع خود او تمام خواهد شد  و نه هم به خصوص  به نفع افزایش توانایی حکومت برای مقابله با چالش های موجود. در حال حاضر نه آقای نور رهبر بدون منازعهٔ‌ جمعیت اسلامی است و نه هم جمعیت اسلامی دارای مشخصات حد اقلی یک حزب سیاسی و یا حتا یک جبههٔ‌ منسجم سیاسی...
***

ویدوی گفت و شنود اخیر آقای عطا محمد نور با بی بی سی :

 https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/1341649835898861/

این که آقای عطا محمد نور در پایان این مذاکرات و رسمی شدن آن در یک پست مهم  حکومتی قرار خواهد گرفت و  یا میخواهد به حیث رهبر اپوزسیون به رسمیت شناخته شود آن چنانی که در توافقنامهٔ‌حکومت وحدت ملی آمده است - نیز روشن نیست.

توافقنامهٔ‌حکومت وحدت ملی:

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/afghanasamai%202014/JD-Dari%20Final.pdf

https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/1323308297733015/  

:‌واکنش ها به اظهارات عطامحمد نور درباره جنرال دوستم

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38508588

 عطا محمد نور- معاونت اول ریاست جمهوری افغانستان به من پیشنهاد شده‌است:

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38494233  

عطا محمد نور: شرایط افغانستان به نزدیکی سیاسی نیاز دارد:

http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-38301064