07.06.2016

سخن روز

پیوندهای مافیایی طالبان و شماری از فرماندهان و سیاستگران جهادی

این روشن بود که گروه های معینی در داخل نظام نیز از تداوم بحران سود میبرند.

اینک گلوبال ویتنس در گزارشی از گوشه یی از پیوند مافیایی طالبان و شماری از فرماندهان محلی بدخشان و سیاستگران جهادی پرده برداشته است.

این گزارش نشان میدهد که خطر مافیایی شدن اقتصاد،‌ جنگ و سیاست به هدف چپاول منابع طبیعی طوری که برخی کشورهای افریقایی قربانی آن شده اند، تا چد حد جدی است.

پیش از آن که این غده های سرطانی سراسری شوند ،‌ دولت باید برای تجرید و جراحی آن ها اقدام کند.

احزاب سیاسی ، به خصوص تنظیم ها و احزاب جهادیی که برخی فرماندهان و سیاستگران منسوب به آن ها از مهره های این شبکه های مافیایی اند، باید در مورد این مساله موضعگیری خود را روشن بسازند.

لوی سارنوالی باید جهت تعقیب قانونی متهمان اقدامات لازم را به عمل بیاورد.

فعالان جامعهٔ‌مدنی اگر واقعاً متعهد به منافع مردم و کشور اند ،‌ باید این مسالهٔ‌ حیاتی را در محراق توجه قرار دهند .

رسانه های جمعی باید با تهیه و نشر گزارش های تحقیق در مورد این غده های سرطانی ، ‌نقش و دین خود را برای شناسایی و شناسانیدن منابع خطر ایفا نماید.

- متن فشردهٔ‌گزارش گلوبال ویتنس به زبان دری (برگرفته از صفحهٔ‌گلوبال ویتنس)

- متن کامل گزارش گلوبال ویتنس به زبان انگلیسی (برگرفته از صفحهٔ‌گلوبال ویتنس)