08.06.2016

سخن روز

مولانای بزرگ بلخ به انسانیت تعلق دارد

نیاز به گفتن و اثبات ندارد که زادگاه مولانا (مولوی) جلال الدین محمد بلخی ،‌ ام البلاد بلخ است و جایگاه قوام و قیامش قونیه.

آثار و میراث معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی نه ملکیت ترکیه است و نه هم افغانستان و نه به خصوص ایران.

اقدام ایران برای ثبت جهانی آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی به حیث میراث مشترک ایران و ترکیه به هر صورت و باز با نادیده گرفتن حق افغانستان با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

به باور ما به این ارتباط افغانستان باید به گونهٔ‌ مناسب در این مورد واکنش نشان بدهد:

- فرهنگیان افغانستان باید در این راه پیشگام باشند.

- ما باید از فرهنگیان ایران و ترکیه بخواهیم تا علیه برخورد نامناسب با میراث های مولانا با ما همصدا شوند.

- واکنش مراجع ذیربط حکومت افغانستان و فرهنگیان افغانستان باید با توجه به حقایق انکار ناپذیر تاریخی و روحیهٔ میراث معنوی مولانای بزرگ باشد. ثبت این میراث تنها به حیث میراث مشترک فرهنگی افغانستان،‌ ترکیه ، ایران و تمام حوزهٔ تمدنی ما میتواند پذیرفتنی باشد. به میراث معنوی و فرهنگی مولانا جلال الدین محمد بلخی باید به حیث مایۀ وفاق و همدلی گسترده میان این سه کشور و کشورهای ذیربط دیگر منطقه نگریسته شود.

- هر حرکتی به ارتباط مولانا و میراث های معنوی و فرهنگی وی که مظهر خودخواهی و زیر پا کردن حق و عدالت باشد، حرکتی خواهد بود خلاف جوهر میراث معنوی و فرهنگی مولانای بزرگ بلخ.