05.06.2016

سخن روز

عطا محمد نور و مخالفانش و خطر بی ثباتی در شمال

این روشن است که آقای عطا محمد نور هم طرفدارانی دارد و هم مخالفانی.

مخالفان در تظاهراتی که دیروز (شنبه ۱۵ جوزا) در شهر مزار شریف برپا کردند،‌ سرپرست ولایت بلخ را متهم به سوواستفاده ،‌ اعمال تبعیض و عدم رعایت قانونیت و عدالت اجتماعی کردند و خواهان برکناری وی از ولایت بلخ شدند.

هواداران آقای نور معتقدند که بلخ از امن ترین ولایات و دارای دستاوردهای چشمگیر در بازسازی است. آنان نقش آقای نور را در تأمین امنیت و بازسازی ،‌ بارز می دانند.

همچنان قبلاً فهرست های طولانی از ملکیت ها و دارایی هایی منتشرشده اند که در ادعا شده آقای عطا محمد نور با سوو استفاده از مقام خود به حیث والی به دست آورده است. ادعا شده که آقای عطا محمد نور میلیون ها دالر ملکیت و سرمایه دارد. و اما، آقای نور خود میگوید که بیش از پنج میلیون دالر ثروت و سرمایه ندارد.(۱)

گزارش های متعدد از منابع معتبر بین المللی نیز در مورد آقای نور وجود دارند که طبعاً آقای نور همهٔ‌ آن ها را رد کرده است. (۱)

*

نه تنها ممکن است،‌ بل بسیار احتمال دارد که مخالفان در طرح اتهامات علیه آقای عطامحمد نور مبالغه کنند.

نه تنها ممکن است،‌ بل بسیار احتمال دارد که هواداران آقای عطا محمد نور نیز در نسبت دادن برازنده گی ها به وی ،‌ مبالغه کنند.

و اما، صرف نظر از ادعا های مخالفان و موافقان ، ‌این نکات غیر قابل انکار اند:

 - آقای عطامحمد نور پانزده سال است که والی و از چندی نیز سرپرست ولایت بلخ است؛ هیچ والی دیگر این همه مدت را در یک پست سپری نکرده است؛ اصولاً در دیموکراسی هیچ پست و مقامی نمیتواند مادام العمر باشد؛ اگر هم هیچ مسالهٔ‌دیگر نباشد همین علت کافی است تا وی تعویض شود؛

- آقای نور همیشه در گفتار و کردار از حدود وظایف و صلاحیت های قانونی یک والی ، ‌بسیار فراتر رفته است- حتا تا سرحد سرکشی علنی در برابر قانون و مقامات مافوق دولتی: چیزی که نه تنها خلاف اصول و موازین دیموکراسی است ، ‌بل با الفبای حاکمیت قانون و فرهنگ دولمتداری نیز مطابقت ندارد؛ (۱) (۲)

  -از چندی است که میان آقای نور و مخالفانش دور باطل وارد کردن اتهامات و حتا اقدامات خصمانه جریان دارد.

*

جدا از این که کی شخصیت و کارنامه های آقای نور را چه گونه ارزیابی میکند، اصول و موازین بنیادی دیموکراسی ،‌ احکام قانون و نیز منافع و مصالح همه گانی را همه باید مدنظر بگیرند.

گیریم بالفرض مخالفان به قوت ده ها برابر تظاهرات دیروز به میدان بیایند و آقای نور بالاخره ناگزیر شود تا از پست خود کنار برود، در این صورت هواداران آقای نور میتوانند برای والی مورد نظر مخالفانش دشواری های جدی ایجاد کنند و در نهایت بر او بشورند. تمرکز روی همچو گزینه ها به نفع افغانستان نیست. و مهمتر از آن باید توجه داشت که از بی ثباتی بلخ و بی ثباتی شمال جز دشمنان افغانستان هیچکسی سود نخواهد برد. پس رقابت های مخرب در شمال نباید ادامه یابد...

هوادران آقای نور نیز باید بدانند که سنگک شدن یک شخص در یک مقام و آن هم شخصی با خصوصیات آقای نور ،‌ در دراز مدت چه نتیج و پیامدهایی داشته بوده میتواند.

آقای نور نیز باید به این نکته توجه کند که ولایت و ریاست و وزارت نه ملکیت شخصی است و نه هم مادم العمر. او باید به یاد بیاورد که قبلاً خودش در این مورد وعده هایی داده بود.

راه حل مناسب این است تا برای مساله حل قانونی و سنجیده شده سراغ گردد:

-  مخالفان آقای نور از ادامهٔ تظاهرات دست بردارند؛

  -پس از مدت کوتاهی آقای نور خودش به طور آبرومندانه مطابق وعدهٔ ‌قبلی خودش (۱) در مورد کنار رفتن از مقام ولایت بلخ از پست سرپرستی ولایت استعفا بدهد؛ او میتواند این را هم بهانه بیاورد که میخواهد تمام وقت خود را برای تنظیم امور جمعیت وقف کند؛

  -والی بعدی بلخ کسی تعیین شود که نه مرید آقای نور باشد ،‌ نه هم مرید مخالفانش؛

- والی بعدی به علاوهٔ ‌تمام ایجابات دیگر باید کسی هم باشد که مردم از تقررش استقبال کنند و با او همکاری نمایند.

*

(۱)

https://www.youtube.com/watch?v=tqX6pm0PZgg

(۲)

   https://www.youtube.com/watch?v=unO0LtgDzAk