27 اپریل  2016

سخن روز

گذشته  را با هیچ هیاهوی نمی توان تغیر داد

با هیچ هیاهو در مورد گذشته ،‌ نمیتوان تاریخ را تغیر داد. از تاریخ تنها میتوان آموخت- به شرطی که آن را تمام حجم و بدون پیشداوری مطالعه و تجزیه و تحلیل کنیم.

درس و عبرت کلیدی تاریخ چند دههٔ‌ اخیر با توجه به وضعیت کنونی این است که نباید به طرف ۹ثور رفت و به آن اجازهٔ وقوع داد.

کسانی که به جای اعتراف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفتن درس های لازم از آن ها در کوشش انکار و یا ماستمالی آن ها اند، و بدتر از آن حتا به آن افتخار هم میکنند - چنان که امروز یک بار دیگر کردند- یا با کمبود عقل مبتلا اند و یا با کمبود وجدان و فقدان مسوولیت پذیری.

دهه های گذشته یاد هیچ کسی نرفته است.

دستاوردهای یک و نیم دههٔ‌ اخیر به هیچ وجه تحفهٔ تنظیم سالاران و جنگ سالارانی نیست که کابل را ویران کردند و در هیچ جایی حداقل کفایت ادارهٔ‌خوب را در دورهٔ‌ تنظیم سالارای از خود نشان داده نتوانستند - و اما، کاستی ها و بیماری های کشندهٔ‌ یک و نیم دههٔ‌اخیر به یقین که محصول وجود و حضور آنان در نظام است.

هنوز تا فرصت است باید عقل و جسارت عبرت گرفتن از گذشته را یافت. تا از گذشته و از امروز درس های لازم را نگیرم گمان نمیرود که فردای ما بهتر از دیروز و امروز شود.

با درس گیری از گذشته و امروز باید بذری بکاریم و از آن دلسوزانه پاسداری کنیم که بهار واقعی و دارای دستاوردهای پربار و پایدار برای بهروزی مردم و وطن ما بیاورد.