17 اگست 2016

سخن روز

روز استقلال و مبارزه برای فردای بهتر

۲۸ اسد سال ۱۳۹۵( برابر با ۱۹ اگست ۲۰۱۶) مصادف است با نود و  هفتمین سالروز استرداد استقلال افغانستان.

نهضت دورهٔ‌امانی با‌ دو آرمان به هم مرتبط و دو سربلندی سترگ استرداد استقلال و آغاز کوشش برای نوسازی معاصر افغانستان ثبت تاریخ است.

هيچ سند و مدركي در دست نيست كه  نيات نيك مشروطه خواهان و شخص شاه امان الله را برای تحقق این آرمان ها زير پرسش ببرد. و اما در اين نيز جاي شك و ترديد نيست كه عمق انديشه ها و تدبير سياسي جنبش مشروطيت با نيات و ارادهٔ نيك شان برابر نبود.

در این نیز شک و تردیدی وجود ندارد که استعمار نمیخواست افغانستان مستقل و موفق به سرمشق مردمان دیگر تحت استعمار مبدل شود و به همین جهت از هیچ کار ممکنی برای ناکام ساختن نهضت امانی دریغ نورزید.

بیایید سالروز استقلال افغانستان را با بزرگداشت از این دو آرمان سترگ ، با بزرگداشت از شخصیت های  نامدار و سربازان گمنامی که زنده گی شان را وقف این آرمان ها  کردند و بزرگداشت از شاه امان الله که نماد این آرمان ها است تجلیل کنیم.

بیایید تا در این روز تاریخی در مورد گشایش راه برای برون رفت از بحران جاری  فکر کنیم آرمان های سترگی که نهضت امانی مطرح کرد قطب نمای  این فردای بهتر است.

بیایید تا با تحلیل تمام حجم تجارب یک سدهٔ ‌اخیر و گرفت ندرس های لازم از آن ،‌  با روشنگری و ایجاد گفتمان معاصر در مورد این آرمان های تاریخی  ، زمینه ها و توانایی های لازم فکری و فرهنگی را برای تحقق این آرمان ها  ایجاد نماییم.

*

مطالب مرتبط در آرشیف آسمایی:

روز استقلال ، امیدهای سدهٔ‌ از دست رفته و مسایل حیاتی امروز و راه فردا