28 سپتمبر 2015

سخن روز

طالبان امروز شهر کندز و قسماً فیسبوک را گرفتند و اما...

بلی این یک پیروزی برای طالبان و یک شکست برای دولت است . در این ارتباط پرسش های جدیی وجود دارند که باید به آن ها پرداخت ؛ و اما نه چنان که سراسیمه گی ایجاد کرد ؛‌ نه چنان که روحیهٔ‌ قوای مسلح را متزلزل ساخت؛ نه چنان که دشمنان را دلشاد ساخت.

دولت باید هرچه زودتر از این ناکامی درس های لازم را بگیرد- طوری که پلان های دشمن به موقع کشف شوند و قوای مسلح بتواند با آماده گی لازم به صورت بدون تاخیر به دشمن پاسخ دندان شکن بدهد

***

 تبصره های نابخردانهٔ‌ شماری از کاربران شبکه  های اجتماعی در قبال این حادثه که حاوی زهر کشندهٔ‌  فرقه گرایی و فراخوان از عناصر هنجارگریز بود،‌ در نرم ترین بیان چیزی نیست جز ریختن آب به آسیاب دشمنان افغانستان ...

و اما درود بر بانو شیددخت یوسف زاده و همهٔ آنانی که در این لحظهٔ‌ حساس هوشیاری را از دست ندادند.

بانو شیددخت یوسف زاده نوشته اند:

 تقريبا بيست سال پيش وقتي ما مهاجر بوديم و من كودكي كم سن و سال، صبح زود برادرم با حالتي پريشان به مادرم گفت: كابل سقوط كرد و طالبان قدرت را گرفتند.

من وقتي اين جمله را شنيدم آرام آرام بدون آن كه كسي بفهمد گريستم. با اين كه من واقعا نمي دانستم طالبان چه كساني هستند ولي شايد ترس از برقع و زنداني شدن دختران در خانه، مرا به گريه واداشت.

امروز بعد بيست سال خبر سقوط كندز مرا به آن سالهاي دردناك برد. متاثر شدم. نگران دختران و پسران جوان و اطفال كندز شدم. تمام وجودم را ترس فرا گرفت ولي نگريستم چون من مي دانم هيچ سقوطي دايمي نيست. من به توانمندي نيروهاي امنيتي و دفاعي سرزمينم باور دارم و مي دانم فردا صبح، آفتاب پيروزي كندز و مردمانش را در آغوش خواهد گرفت.