25.10.2015

سخن روز

چند نکته در مورد خطای لفظی رییس جمهور

روشن نیست کسانی که با محکم گرفتن خطای لفظی رییس جمهور  به گفتن و نوشتن گپ های آنچنانی پرداختند خود را مسخره کردند و یا رییس جمهور را و یا  هم  توان تشخیص شعور  دیگران را ؟!

منظور  کسانی اند که کوشیدند و میکوشند دیگران را قناعت دهند که این خطای لفظی نبوده،‌ بل از روی نادانی ،‌ دشواری روانی و یا حتا یک توطیهٔ‌ عمدی بوده است.

اشرف غنی مانند هر انسان دیگر دارای کاستی ها و توانای هایی است. 

ریاست دولت در افغانستان کرسی و مقام مقدس نیست و رییس دولت نیز نه موجود آسمانی است و نه هم واسطهٔ ارتباط میان زمین و آسمان...

قرار دادن گفته ها و کرده های رییس جمهور غنی زیر ذره بین نقد کار ضروری است.

نوشتن طنز و شوخی با وی نیز امر مجاز است. 

پس منظور  این نیست و نمیتواند باشد که درب انتقاد و طنز و شوخی در بارهٔ سیاستمداران را ببندیم. باید و نباید های این کار در فرهنگ دیموکراسی روشن است. خوب برخی از این باید و نباید ها حتا میان کشورهای دارای قوام یافته ترین دیموکراسی های جهان نیز از هم تفاوت دارند. و اما مساله در این است که ما گویی پابند هیچ معیاری نیستیم ...

برای رشد و قوام دیموکراسی لازم است ما نیز سعی کنیم تا  در فرهنگ خود روزی به جایی برسیم که بتوانیم معیارهای نانوشته ‌ معقول را رعایت کنیم نه این که با افراط و تفریط های خود بدآموزی را ترویج دهیم .

البته که خطای لفظی را میتوان به موضوع طنز و شوخی مبدل کرد- کسانی هم به خوبی توانستند این کار را بکنند.

از میان روشنفکران  مخالف آقای غنی نیز  کسانی   سوو استفاده از خطای لفظی وی را محکوم کردند. برخورد منصفانه با مخالفان اندیشه یی و سیاسی  صفت در خور ستودن است که باید آن را ترویج نمود.

معذرت خواهی رییس جمهور از مردم به خاطر خطای لفظیی که  در سخنرانی اش در محفل عاشورا از وی سر زده بود نیز ستودنی است.

صرف نظر از این که در مورد رییس جمهور سابق حامد کرزی و میراث دورهٔ زمامداری اش چه داوریی داشته باشیم ،‌ حقیقت این است که او در قبال انتقادها و حتا انتقادهای بسیار تند و تیز ، طنز و تمسخر و حتا اهانت در تمام دورهٔ زمامدارای اش بردباری کامل از خود متبارز ساخت و هیچگاهی در این مورد واکنش منفی متبارز نساخت. 

اینک نوبت رییس جمهور اشرف غنی است تا این امتحان را سپری کند. 

*

لینک مطالب مرتبط به موضوع :

-  بحث در این مورد در فیسبوک

- آرشیف سخن روز