اکتبر 2015

سخن روز

نه باید راه سقوط به دوزخ را باز کرد

 

-  نه مجاهد هویت تباری بود و نه هم ‌ طالب هویت تباری است.

-  تبلیغ نفرت تباری صرف نظر از این که از طرف کی باشد و کدام تبار را هدف قرار دهد،‌ خدمت به دشمنان افغانستان است.

-  هر گونه تلاش برای دادن رنگ و رخ تباری به بحران و جنگ جاری خدمت به دشمنان افغانستان و تلاش برای سوق جامعه و کشور به سوی فاجعهٔ‌ دوزخی است.

*

آن چه که در طی چند دههٔ‌ اخیر در افغانستان در جریان بوده بر همه گان روشن است. اگر کسی ضعف حافظه دارد و یا روی فراموشکاری دیگران حساب میکند،‌ میتوان برایش سراشیب های فاجعه های خونین و ویرانگر چند دههٔ اخیر را یک به یک برشمرد...

این هم دشوار نیست تا هویت عناصری را که نفرت تباری را دامن میزنند افشا کرد...

این هم دشوار نیست تا هویت کسانی را که میخواهند از اوضاع حساس کنونی سوواستفاده کنند افشا کرد...

عقل سلیم حکم میکند که نه باید به هیچ یک از دوره های ناکام و فاجعه بار گذشته و یا هم در دوزخ نابودی آور داعشی سقوط کرد.

نه باید به سویی هم رفت که نهایتش دوزخ باشد...

از اشتباهات و خطاها باید آموخت و آن ها را نباید تکرار کرد.

افغانستان خانهٔ  مشترک همهٔ ‌مردم افغانستان است. باید افغانستان را از بحران نجات داد . باید برای آیندهٔ بهتر افغانستان مشترکاً کار کرد.

همه عناصر ،‌ حلقات،‌ گروه ها و نیروهایی که میخواهند دستاوردهای سیزده سال اخیر حفظ شده و کاستی های نظام اصلاح گردد و به این ترتیب فردای بهتر افغانستان تامین شود ،‌ باید در یک صف مشترک قرار بگیرند.

اعتراف به خطاها و اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آن ها زمینهٔ ایجاد و تحکیم اعتماد در میان هواداران فردای بهتر را مساعد میسازد.

تفاخر بر گذشته های پر از خطاها و اشتباهات به معنای درس نگرفتن از گذشته و بازنگهداشتن راه برای تکرار گذشته است- تکراری که این بار نهایتش دوزخ نابودی خواهد بود.