چهارم اکتبر 2015

سخن روز

سرنوشت ما - سقوط و یا رستگاری

افغانستان با یک جنگ مواجه است جنگ سرنوشتساز که برایند آن از پیش معیین و تضمین شده نیست.

برایندهای احتمالی : سقوط به گذشته های فاجعه بار طالبی و یا تنظیم سالاری با عواقب و نتایج به مراتب فاجعه بار تر از گذشته ؛ سقوط در دوزخ نابودی آور داعشی؛ یا دفع و رفع مخاطرات ، غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آیندهٔ مطلوب ممکن ...

عقل بسیار به کار نیست تا دانست که دفع و رفع مخاطرات موجود، غلبه بر بحران و گشایش راه به سوی آیندهٔ بهتر ،‌ یگانه راه معقول و مطلوب است یگانه راهی که به نفع تمام مردم افغانستان است . این یک ارمان خیالپردازانه نیست. این یک مطلوب ممکن است؛ به شرط آن که همه عناصر،‌ گروهها و نیروهایی که خواهان رفتن در این راه اند صرف نظر از هرگونه تفاوت و اختلافات و حتا هرگونه دشمنی های گذشته ،‌ برای تحقق این ارمان مشترک در کنار هم قرار گیرند و این صف به روی همه آنانی هم که امروز و یا فردا به درستی آن پی میبرند،‌ باز باشد.