همکاران آسمايی

 
   

 

با يادآوری و سپاسگزاری از همکاری شادروان اکاديميسين  پوهاند دکتور  عبدالاحمد جاويد که از چاپ نخستين شمارهء آسمايی همکاری را با آن آغاز کردند و تا آخرين روزهای زنده گی و هنگامی که در شفاخانه بستر بودند و دست شان ديگر توان نوشتن نداشت ، مطالب مورد نظر را شفاهی بيان می کردند - روانش شاد و فردوس برين جايش باد .

   

 با يادآوری و سپاسگزاری از همکاری شادروان استاد محمد عزيز نعيم که تا آخرين روزهای زنده گی با نبشته ها ، مشوره ها و مهربانی های شان به تداوم عنامند نشرات آسمايی ياری رسانيدند - روانش شاد و فردوس برين جايش باد .

 
         
 
 

با يادآوری و سپاسگزاری از استاد رهنورد زرياب  که هنگام اقامت شان در فرانسه در زمينهء ويرايش بخش ادبيات داستانی دری و جلب  همکاری نويسنده گان و فرهنگيان در غنای نشرات آسمايی سهم ارزنده يی ايفا کردند.

     
 

با يادآوری و سپاسگزاری از سرمحمقق استاد زلمی هيوادمل که هنگام اقامت شان در آلمان در زمينهء ويرايش بخش پشتوی آسمايی و جلب  همکاری نويسنده گان و فرهنگيان پشتو نويس در غنای نشرات آسمايی سهم ارزنده يی ايفا کردند.

     
 

 با امتنان از آقای زرین انڅور که چند سال در بخش ويرايش مطالب پښتو آسمایی را یاری رسانیدند.

     
   

با امتنان از خانم صفيه رباطی که پنج سال اهتمام نشر آسمايی را برعهده داشتند 

 
 

همکاران بخش ادبيات دری

 
 
 

استاد لطيف ناظمی ، مشاور در بخش شعر ، ادبيات داستانی ، نقد ادبی  و تاريخ ادبيات دری

     

دکتور سميع حامد ، مشاور در بخش مشاور بخش شعر ، ادبيات داستانی ، نقد ادبی  و تاريخ ادبيات دری

حميرا نگهت دستگيرزاده ، مشاور در بخش شعر و ادبيات دری

آقای پرويز کاوه  همکار آسمايی در افغانستان

اقای وحيد وارسته همکار آسمايی در افغانستان

 
 

 د پښتو څانګی همکاران

 
 
 

پوهاند دکتور مجاور احمد زيار ، د پښتو ادبياتو  د څانګی مشاور

     
   

پوهاند خالق رشيد        د پښتو څانګی مشاور

     
 

پوهندوی اسد آسمايی    د پښتو څانګی مشاور

     
   

دکتور خوشال روهی د  پښتو برخی  سمونکی

     
   

 انجينير اجمل روهی د  پښتو برخی  سمونکی

     
 

غفور ليوال په کابل کی  د پښتو برخی  همکار

 
 

مشاوران در  بخش هنر

 
 
 

آقای ظاهر هويدا

     
 

استاد عبدالوهاب مددی

     
 

آقای يما ناشر يکمنش

   

 

     
 

آقای نزهت هروی

     
   

آقای وحيد صمدزی

   

 

 

خانم آشا ابوی

   

 

     
     
 
 

همکاران قلمی در بخش علوم اجتماعی

 
 
 

پوهاند دکتور حسن کاکر

     
   

آقای مسعود راحل

     
 

دهقان زهما

     
     
   

 

 
 

در بخش ژورناليزم

 
 
 

زتبيل شامل آهنگ

     
   

 

 
 

آسمايی  از همکاری های هميشه گی و همه جانبهء  شخصيت های زيرين ابراز سپاس و امتنان می نمايد 

 
 
 

آقای مسعود فارانی

     
 

دکتور صبورالله سياهسنگ

     
 

پروين پژواک

     
 

آقای کاوه شامل آهنگ 

     
 

آقای علی پيام

   

 

     
 

آقای سخيداد هاتف

     
 

آقای حمزه واعظی

     
 

 خانم نیلاب موج سلام ، گزارشگر آسمايی در هامبورگ

 
     
 

ابراز امتنان به خاطر همکاری تخنيکی 

 
 
     
   

آقای انجينير عبدالخالق نوری ، در بخش نرم افزارهای کامپيوتر

     
   

خانم پريسا ادا ، در بخش انترنت

   

 

 
 

فهرست کامل همکاران قلمی آسمايی  و فهرست همکاران پخش و توزيع آسمايی و مراکز فروش آسمايی به زودی منتشر می گردد

 
 
آسمايي در ترازوي دواريq

 

 رهنورد زرياب :  سخنراني
 منزل ما دور نيست : شريف سعيدي