نشر در آسمایی :08.07.2008

 

تقاضای رسیده گی به دوسیهء پرویز کامبخش

اعلامیهء کانون فرهنگی آسمایی

 

ما به نماینده گی از همه همکاران قلمی آسمایی، پشتیبانی خویش را از خواست صدها تن از نویسنده گان و روزنامه نگاران آزاد افغانستان که امروز در بیشتر از 18 ولایت کشور با امضای اعلامیه یی خواهان رسیده گی فوری به قضیه ی سید پرویز کامبخش ژورنالیست زندانی افغان شدند ، اعلام می داریم  و  همصدا و یک جا با آنان می گوییم :" ما خواهان تامین عدالت و رسیده گی فوری به دوسیه ی سید پرویز کامبخش هستیم".

کانون فرهنگی آسمایی

08.07.2008- جمهوری اتحادی آلمان