به نام خداوند دادگر

 

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

 

در پیوند با صدورِ حکمِ اعدامِ پرویزِ کامبخش، روزنامه نگارِ افغان

 

4 دلو 1386 خورشیدی مطابق به 23 جنوری 2008 میلادی

 

 

     صدورِ حکمِ اشدِ مجازات برای روزنامه نگار افغان، آقای پرویز کامبخش، از سوی دادگاه محلی مزار شریف، بدون رسیدگی به آنچه که تخطی گفته شده است، جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر را در کشور، به گونۀ عام و در صفحاتِ شمالِ کشور، به گونۀ خاص، متأثر و نگران نموده است.

     شهروندانِ افغانستان، که از حقوق و امتیازاتِ مدنی ـ سیاسی خویش برخوردارند، نباید تحت  پیگردِ غیرقانونی گرفته، قربانی احساساتِ تندروانۀ سیاسی گردد. قانونِ اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و موازینِ قبول شدۀ بین المللی، ضامنِ این تأمیناتِ حقوقی و مدنی برای شهروندانِ افغانستان به شمار می رود.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، توجه مسؤولانۀ دولتِ افغانستان، سایرِ سکتورهای اجتماعی کشور و جامعۀ بین المللی را برای جلوگیری از پیگردهای غیرعادلانۀ شهروندانِ افغانستان جلب نموده، در همچو قضایا، خواهانِ برخوردِ عادلانۀ منطبق با قوانینِ ملی و بین المللی می باشد.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، که متشکل از شصت نهادِ مستقلِ حقوق بشریست، از ارگانهای قضایی و عدلی کشور می طلبد تا در زمینه، مطابق با هنجارهای قبول شدۀ ملی و بین المللی عمل نماید.

     دولتِ افغانستان، به عنوانِ حامی حقوقِ مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندانِ افغانستان، مسؤولیت و مکلفیت دارد تا در تأمینِ این نیازمندیها، مطابقِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، میثاق بین المللی حقوقِ مدنی ـ سیاسی، میثاق بین المللی حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، عمل نماید.

     شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با احترام به موازینِ دینِ مبینِ اسلام، که دینِ انصاف، عدالت و مرحمت است، از علمای دینی کشور نیز متوقع است، تا در حمایت از تأمینِ حاکمیتِ قانون، عدالت و امنیتِ فردی و اجتماعی شهروندانِ کشور، سهم دینی و انسان دوستانۀ شان را دریغ نورزند.

 

 

هیئت مدیرۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

 

 

 

 

نشانی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر.....................................................................................................................................................

کارتۀ سه، جادۀ مقابل لیســـــۀ حبیــــبیه، نرســـیده به ناحیۀ ششم شـــهرداری.

شماره های تماس: 0776619567، 0799353481، 0700260942.

وب سایت: www.cshrn.af

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در اگستِ سالِ 2004 میلادی، به مقصدِ تعمیم، ترویج و حمایت از حقوقِ بشر، استحکامِ جامعۀ مدنی، حاکمیتِ قانون و دموکراسی، ایجاد گردید. شبکۀ جامعۀ مدنی، برای هم آهنگی، ظرفیت پروری و تأثیرگذاری بر هنجارهای قانونی و پخشِ اطلاعات در زمینۀ حقوق بشر، در 20 ولایتِ افغانستان، فعالیت دارد.